Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Iloka 2021. godine

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-59

Ilok, 03. kolovoz 2021. godine

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka, 30. srpnja 2021. donijelo je

ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Iloka 2021. godine

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Grada Iloka političkim strankama i kandidacijskim listama grupe birača (dalje: izborni sudionici) na izboru članova Gradskog vijeća Grada Iloka održanim 16. svibnja 2021. (dalje: izbori).

II.

 Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju izborni sudionici koji su, u skladu s konačnim rezultatima izbora KLASA: 023-01/21-01/02, URBROJ: 2196/02-05-21-50 od 21. svibnja 2021. godine, dobili najmanje jednog člana u Gradskom vijeću i to u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) za svakog dobivenog člana.

Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti izbornim sudionicima iz stavka 1. ove točke u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe utvrđenom u Izvješću Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima članova Gradskog vijeća Grada Iloka, KLASA: 013-06/21-06/16, URBROJ: 507-04/02-21-2 od 19. srpnja 2021. godine.

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju:

 1. Kandidacijska lista grupe birača
  • Nositeljica MARINA BUDIMIR
  • u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn za 5 dobivenih članova u Gradskom vijeću.
 2. Kandidacijska lista grupe birača
  • Nositelj VILIM ČULJAK
  • u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn za 3 dobivenih članova u Gradskom vijeću.
 3. Politička stranka
  • DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
  • Nositelj kandidacijske liste Pero Ćorić
  • u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u ukupnom iznosu od 2.000,00 kn za 1 dobivenog člana u Gradskom vijeću.
 4. Političke stranke
  • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  • HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  • HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  • HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  • Nositelj Renata Banožić
  • u visini 8.000,00 kn za 4 dobivena člana u Gradskom vijeću, ali kako je kandidacijska lista grupe birača imala ostvarenih troškova u manjem iznosu pripada joj naknada u iznosu od 7.000,00 kn.

IV.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na poseban račun za financiranje izborne promidžbe izbornog sudionika.

V.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna Grada Iloka u roku od 15 dana od dana objave Izvješća iz točke II. stavka 2. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka dostavlja se Gradonačelniku Grada Iloka na izvršenje.

VII.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka.

Preuzmote dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.