Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Iloka 2021. godine

KLASA: 023-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-05-21-60

Ilok, 03. kolovoz 2021. godine

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21 Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka, dana 03. kolovoza 2021., donijelo je

ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Iloka 2021. godine

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Grada Iloka kandidatima na izboru gradonačelnika održanim u svibnju 2021. (dalje: izbori).

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke, imaju kandidati koji su u skladu s konačnim rezultatima izbora KLASA: 023-01/21-01/02, URBROJ: 2196/02-05-21-35 od 16. svibnja 2021. (za odluku u I. krugu) i KLASA: 023-01/21-01/02, URBROJ: 2196/02-05-21-55 od 02. lipnja 2021. (datum donošenja Konačne odluke II krug) dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima iz stavka 1. ove točke određuje se razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj glasova kandidatu na izborima za prvi izborni krug iznosi 10.000,00 kn (desetitsućakuna).    

Naknada troškova izborne promidžbe u svakom narednom krugu izbora, raspoređuje se između kandidata na izborima koji su ušli u naredni krug izbora, razmjerno dobivenim glasovima prema konačnim rezultatima, a visina naknade za veći broj dobivenih glasova kandidata u svakom narednom krugu izbora određuje se u iznosu od 20 % od iznosa naknade određene u stavku 1. ove točke, dakle u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna).

Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti kandidatima iz stavka 1. ove točke u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe utvrđenom u Izvješću Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima gradonačelnika Grada Iloka, KLASA: 013-06/24-06/37,   URBROJ: 507-04/02-21-25 od 03. kolovoza 2021.

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju sljedeći kandidati:

 1. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR
  Kandidacijska lista grupe birača
  u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 12.000,00 kn za prvi i drugi izborni krug, ali kako je kandidat imao ostvarenih troškova u manjem iznosu pripada mu naknada u iznosu od 7.850,00 kn.
 2. Kandidatkinja RENATA BANOŽIĆ
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 10.027,05 kn za prvi i drugi izborni krug, ali kako je kandidat imao ostvarenih troškova u manjem iznosu pripada mu naknada u iznosu od 9.912,00 kn.
 3. Kandidat: VILIM ČULJAK
  Kandidacijska lista grupe birača
  u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 4.923,85 kn za prvi izborni krug, ali kako je kandidat imao ostvarenih troškova u manjem iznosu pripada mu naknada u iznosu od 1.866,00 kn.
 4. Kandidat: PERO ĆORIĆ
  DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
  u visini ostvarenih troškova izborne promidžbe u iznosu od 0,00 kn za prvi izborni krug s obzirom da isti nije imao prijavljenih ostvarenih troškova.

IV.

Ova Odluka dostavlja se gradonačelniku Grada Iloka.

V.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.