Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava kanti i kompostera.

CPV oznaka: 44613700-7

Opseg ili količina predmeta nabave:

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja :

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja :

Razdoblje izvršenja počinje potpisom ugovora , a rok za izvršenje je 60 dana.

Preuzmite dokumente nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.