Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

Temeljem odredbe članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025., gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

I.

Utvrđuje se da za Strategiju razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije jer je u provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da njegova provedba neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

II.

Ova Odluka objaviti će se na službenim internetskim stranicama Grada Iloka (https://www.ilok.hr/), te „Službenom glasniku Grada Iloka“.

Obrazloženje

Gradonačelnica Grada Iloka donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. godine (KLASA: 334-05/17-01/01, URBROJ: 2196/02-01-21-14) od 25. siječnja 2021. godine sukladno kojoj je Grad Ilok u suradnji sa Vukovarsko – srijemskom županijom, Službom za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. (u daljnjem tekstu: SRT Grada Iloka).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da SRT Grada Iloka neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Razlozi za donošenje SRT Grada Iloka utvrđeni su Odlukom o izradi Strategije razvoja turizma Grada Iloka (KLASA: 334-05/17-01/01, URBROJ: 2196/02-02-17-02) od 12. travnja 2017. godine.

Strateški ciljevi definirani Strategijom jesu valorizacija turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma grada Iloka, te definiranje strateških projekata. Planiran je razvoj turizma kroz agroturizam, ribolovni i lovni turizam, preventivno zdravstveni turizam, golf turizam, vikend i izletnički turizam, cikloturizam, sportsko – rekreativni te tranzitni turizam.

Predmetni postupak je proveden prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) primjenom kriterija iz priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) na obuhvat i druge značajke Strategije razvoja turizma, te temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom, sukladno čl. 29. navedene Uredbe.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš SRT Grada Iloka zatraženo je mišljenje sljedećih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, kao i jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave s obzirom na obuhvat i značajke Strategije, o potrebi strateške procjene, a koja su navedena i u PRILOGU I. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš SRT Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.:

 • Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Vuka
 • Hrvatskih šuma, UŠP Vinkovci
 • Vukovarsko – srijemske županije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša i prirode
 • Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije
 • Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Vukovaru
 • Vukovarsko – srijemske županije, Upravnog odjela za turizam i kulturu
 • Općine Lovas

U tijeku postupka zaprimljena su mišljenja slijedećih tijela/ili osoba kojima su upućeni zahtjevi za davanje mišljenja i to:

 1. HRVATSKIH ŠUMA, UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE VINKOVCI, Trg bana Josipa Šokčevića 20, Vinkovci (KLASA: VK/21-01/170, URBROJ: 01-00-06/02-21-02 od 01. ožujka 2021.) kojim je nadležno tijelo nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju dalo mišljenje da, ukoliko Strategija razvoja turizma Grada Iloka ne podrazumijeva zadiranje u šumske površine na način štetan za šume i protivan odredbama Zakona o šumama, te odredbama nacionalne šumarske politike i strategije, smatraju da nema potrebe za izradu Strateške studije utjecaja plana i programa na okoliš.
 2. VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE, SLUŽBE ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, ODSJEKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE, Županijska 9, 32 000 Vukovar (KLASA: 612-07/21-11/1, URBROJ: 2196/1-14-01-21-6 od 18. ožujka 2021.), kojim je nadležno tijelo nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju dalo mišljenje da za „Strategiju razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.„ nije potrebno provesti strateške procjene utjecaja na okoliš, te da je „Strategija razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.„ prihvatljiva za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Navedeno je i slijedeće: „Na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost gore navedene Strategije, te predmetna Strategija neće imati značajan nepovoljan utjecaj na okoliš.“. Također je navedeno da su mišljenja da je Strategija općenitog karaktera te da njome nisu prostorno definirani konkretni projekti, te da smatraju da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja Strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.
 3. MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA, UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KONZERVATORSKOG ODJELA U VUKOVARU, Županijska 3, 32 000 Vukovar (KLASA: 612-08/21-01/0198, URBROJ: 532-04-02-19/2-21-2 od 02. veljače 2021.), kojim je nadležno tijelo nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju dalo mišljenje da je zaštitu kulturnih dobara moguće postići kroz redoviti postupak prije zahvata na kulturnim dobrima te da stoga nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. do 2025. o pitanjima iz područja zaštite kulturne baštine.

Mišljenje u propisanom roku od 30 dana nisu dostavile

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Vuka, Splavarska 21, 31000 Osijek,
 • Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije, Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci,
 • Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko – srijemske županije, Županijska 9, 32000 Vukovar i
 • Općina Lovas, Ul. Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, pa se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u strategiji, planu ili programu.

Odluka o započinjanu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019.-2025. godine objavljena je i na službenim internetskim stranicama Grada Iloka (https://www.ilok.hr/) dana 25. siječnja 2021. godine, te na Oglasnoj ploči Grada Iloka.

Ovu Odluku kojom se utvrđuje da za SRT Grada Iloka nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, gradonačelnica Grada Iloka donosi temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

U sklopu postupka Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije zatražila je temeljem čl. 48. st. 3 Zakona o zaštiti prirode mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, o mogućnosti značajnijih negativnih utjecaja Strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je dana 17. ožujka 2021. godine, putem elektroničke pošte, Zavod dostavio traženo mišljenje, a u kojem je navedeno da su s obzirom da se u obuhvatu predmetne Strategije nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene vrste i rijetki stanišni tipovi, sukladno uz čl. 48. st. 4. Zakona o zaštiti prirode, predloženi uvjeti zaštite prirode. Izdani uvjeti zaštite prirode navedeni su u mišljenju Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije na zahtjev za ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja „Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.“ na okoliš, u točki III. Izreke kao slijedeći:

 1. sve prostorne komponente Strategije potrebno je planirati izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i ugroženih stanišnih tipova,
 2. biciklističke, pješačke i poučne staze, kao i ostalu turističku infrastrukturu planirati na način da se vodotoci zajedno s obalnom vegetacijom očuvaju u prirodnom stanju, odnosno da se očuva autohtona obalna vegetacija te da se ne zadire u korito vodotoka niti planira izgradnja vodenih građevina u koritu vodotoka,
 3. usporedno s planiranjem povećanja kapaciteta turističke ponude planirati i povećanje kapaciteta i odgovarajućeg stupnja pročišćavanja planiranih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sukladno svemu naprijed navedenom utvrđeno je da za Strategiju razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir, dr. med.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.