Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te intervju za radno mjesto viši stručni suradnik za socijalne i društvene djelatnosti

KLASA: 110-03/21-01/07
URBROJ: 2196/02-03/02-21-8
Ilok, 14. rujna 2021. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik za socijalne i društvene djelatnosti

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalne i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj  96 dana 01. rujna 2021. godine i na službenim web-stranicama Grada Iloka www.ilok.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. MARTINA ČULJAK, Ivana Gundulića 33, 32236 Ilok

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se 24. rujna 2021. godine u 8,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti inervju.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.