Pročišćeni tekst Statuta Grada Iloka

Pročišćeni tekst Statuta Grada Iloka obuhvaća: Statut Grada Iloka KLASA: 012-01/13-01/01URBROJ: 2196/02-02-13-01 od 28. lipnja 2013. godine (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-2 od 8. veljače 2018. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 04/18), Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/19-01/02 URBROJ: 2196/02-02-19-2 od 01. kolovoza 2019. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 9/19), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/20-01/01 URBROJ: 2196/02-01-20-2 od 11. ožujka 2020. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/20) i Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-4 od 23. veljače 2021. („Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Preuzmite Pročišćeni tekst Statuta Grada Iloka:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.