Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto referent – komunalni redar

KLASA: 110-03/21-01/04
URBROJ: 2196/02-03/1-21-10
Ilok, 21. rujna 2021. godine

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj Grada Iloka KLASA: 110-03/21-01/04 URBROJ: 2196/02-03/025-21-1 od 01. rujna 2021. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 01. rujna 2021. u Narodnim novinama br. 96 od 01. rujna 2021., na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, iz razloga neispunjavanja formalnih uvjeta.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Grada Iloka.

 

Pročelnica

mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.