Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-01/21-01/12 URBROJ: 2196/02-01-21-1 Ilok, 9. rujna 2021. godine GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA n/p predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka Predmet: Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. i članka 44…. Nastavite čitati…