Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

KLASA: 023-01/21-01/12
URBROJ: 2196/02-01-21-1
Ilok, 9. rujna 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ILOKA
n/p predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka

Predmet: Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. i članka 44. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. kako slijedi:

1. ZDRAVSTVENA SKRB, SOCIJALNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1.1. Socijalne djelatnosti

1.1.1. Program Zaželi
Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, ukupne vrijednosti 3.665.700,00 kuna (85 % financirano je iz Europskog socijalnog fonda, 15 % financirano je iz proračuna Republike Hrvatske). Kroz projekt zaposlene su četrdeset tri osobe (četrdeset teško zapošljivih žena, pripadnica populacije starije od pedeset godina, voditeljica Projekta i dvoje asistenata). U Projekt je uključeno dvjesto devedeset šest krajnjih korisnika, odnosno starijih i nemoćnih osoba, kao i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj Projekt pozitivno utječe na niz različitih aspekata socioekonomskih problema pojedinaca, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja žena nakon završetka Projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Projekt se odvija bez poteškoća na zadovoljstvo zaposlenih žena i korisnika.

1.1.2. Javni radovi
Dana 31. ožujka raspisan je javni poziv za zapošljavanje radnika kroz mjeru Javni rad Hrvatkog zavoda za zapošljavanje, na programu „Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka 2021.“. Sukladno navedenom zaposleno je dvadeset djelatnika i to prema ugovorima o financiranju i sufinanciranju između Grada Iloka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vukovar.
Mjera se provodi u trajanju od šest mjeseci od 12. svibnja do 11. studenoga 2021. godine. Programom se predviđa uklanjanje divljih deponija, revitalizacija površina, sadnja drveća i cvijeća te oblikovanje i uređenje krajolika i slično, a sve na području Grada Iloka. Provedba je u tijeku.

1.1.3. Socijalna potpora građanima i obiteljima
Pomoć za stanovanje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. isplaćena je obiteljima i samcima u ukupnom iznosu od 22.948,00 kuna za pedesetero korisnika, a jednokratnu novčanu pomoć dobilo je pedeset devet osoba s prebivalištem na području grada Iloka u iznosu od 45.225,00 kuna.
Naknada za novorođenčad do trećeg djeteta iznosi 6.000,00 kuna, a isplaćuje se u tri rate kroz tri godine. Naknada od 15.000,00 kuna za četvrto i svako iduće dijete isplaćuje se u obrocima kroz tri godine. Do 30. lipnja 2021. sveukupno je isplaćeno 121.000,00 kuna za četrdeset šestero djece, od toga šesnaest novorođenčadi.
Do kraja lipnja 2021. isplaćena je stipendija za dvadeset jednog redovnog studenta za akademsku godinu 2020./2021. u iznosu od 87.500,00 kuna. Mjesečni iznos stipendije iznosi 700,00 kn, a isplaćuje se u deset rata.
Grad Ilok sufinancirao je kupnju prijenosnih računala učenicima petih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka u ukupnom iznosu od 39.999,96 kn temeljem objavljenog javnog poziva od 12. ožujka 2021. godine.
Prijevoz srednjoškolaca s područja grada Iloka država sufinancira sa 75 % ukupnog troška, Čazmatrans d.o.o. s 12,5 %, županija sa 6,25 % i Grad Ilok sa 6,25 %. U 2021., zaključno s 30. lipnja, Grad Ilok ukupno je izdvojio za sufinanciranje prijevoza učenika 18.728,00 kuna.
Također, Grad Ilok sufinancira prijevoz djece s posebnim potrebama na terapijske tretmane te je u 2021. do 30. lipnja izdvojio 17.898,28 kuna.

1.1.4. Program stambenog zbrinjavanja i Program poboljšanja stambenih uvjeta
Grad Ilok je 8. veljače 2021. objavio javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja temeljem Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka koje je donijelo Gradsko vijeće. Poziv je još otvoren.
Dana 8. travnja 2021. objavljen je Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja na temelju Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka. Za kupnju prve nekretnine utrošeno je ukupno 140.000,00 kuna, koje je iskoristilo sedam obitelji. Poziv je još u tijeku.

1.1.5. Pomoć obitelji s potresom pogođenog područja
Obitelj Gusić iz Mošćenica kod Petrinje ima četvoro djece mlađe od 18 godina, a, uz djecu i roditelje, u istom kućanstvu živi i baka. U povodu Valentinova prikupljane su donacije, koje su im i uplaćene u ukupnom iznosu od 2.776,20 kn i 20 €.

1.2. Zdravstvena skrb
Dolazak četiri doktora specijalista (internist, ginekolog, ORL i kirurg/onkolog) u Ilok dva puta mjesečno odvijao se redovito. Do kraja lipnja 2021. godine, isplaćeno je 119.602,61 kuna, a obavljeno je šesto dvadeset pregleda kroz trideset osam dolazaka liječnika.
Grad Ilok, u dogovoru s Vukovarsko-srijemskom županijom i Udrugom „Hrvatska žena“ Vinkovci, sudjeluje u sufinanciranju troškova stana u Zagrebu za smještaj roditelja čija djeca trebaju liječenje, a dolaze s područja naše županije.
Usluga deratizacije i dezinsekcije ugovorena je s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o., a izvršena je u iznosu od 126.441,25 kuna do 30. lipnja 2021. godine.
Zbrinjavanje napuštenih životinja Grad Ilok ima obvezu ugovoriti s licenciranim azilom, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Na području Vukovarsko-srijemske županije jedini ovlašteni azil je Specijalizirana veterinarska ambulanta i Veterinarski higijeničarski servis Tip-Tip. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. Grad Ilok izdvojio je 171.563,19 kuna za zbrinjavanje pasa te financiranje, prijevoz, obvezno liječenje i dnevni trošak smještaja pasa u skloništu. Veterinarskoj stanici Vukovar isplaćeno je 25.633,88 kn za sterilizaciju ženki pasa i mačaka, dok je za udomljavanje pasa isplaćeno 6.000,00 kn, sve sukladno Odluci Gradskog vijeća, a zbog važnosti skrbi o kućnim ljubimcima.

1.3. Civilno društvo i Gradsko društvo Crvenog križa
Grad Ilok putem javnog natječaja financira projekte udruga, sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Javni natječaj za financiranje projekata udruga objavljen je 8. veljače 2021. te su odobrena šezdeset tri projekta u 2021. godini, u vrijednosti od 913.400,00 kuna. Za udruge u sportu, do 30. lipnja, isplaćeno je 331.016,61 kuna, za udruge u kulturi i druge civilne udruge 115.981,60 kuna.
Za Gradsku organizaciju Crvenog križa do kraja lipnja izdvojeno je 55.000,00 kuna.

1.4. Školstvo
Na području grada Iloka djeluju Osnovna škola „Julije Benešić“ Ilok i Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“ Šarengrad te Srednja škola Ilok, čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Gradonačelnica Grada Iloka 25. svibnja 2021. donijela je Odluku o financijskim sredstvima u iznosu od 200.000,00 kn koja su osigurana u Proračunu Grada za radne bilježnice učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2021./2022.
Grad Ilok je Osnovnoj školi „Julije Benešić“ dodijelio 1.000,00 kn za učenike osmih razreda za organizaciju i proslavu završetka osnovne škole.
Srednjoj školi dodijeljeno je 2.550,00 kuna za pokrivanje troškova maturantima srednje škole vezanih za proslavu maturalne večeri.
Grad Ilok je Osnovnoj školi „Julije Benešić“ uplatio iznos od 26.158,45 kuna za opremanje posebnog odjela za djecu s poteškoćama u razvoju radi poboljšanja svakodnevnog rada i pomoći kod usvajanja novog znanja.
Također, Grad Ilok je sufinancirao nabavu kotla za novu kuhinju i kupnju uređaja za pranje i čišćenje blagovaonice u iznosu od 20.000,00 kuna.
Grad Ilok organizirao je dolazak učitelja iz Glazbene škole Vukovar u Ilok, kako bi se svoj djeci, koja pokažu želju i zanimanje, omogućila glazbena izobrazba te je do kraja lipnja 2021. financirano s 18.498,82 kn.

1.5. Vjerske organizacije
Za kapitalne potrebe vjerskih ustanova koje djeluju na našem području izdvojeno je 137.000,00 kuna, a za redovan rad isplaćeno je 17.450,00 kn.

1.6. Savjet mladih Grada Iloka
Savjet mladih održava redovne sjednice i sastanke radi organiziranja svojih aktivnosti.

1.7. Stožer civilne zaštite Grada Iloka
Stožer civilne zaštite Grada Iloka aktiviran je 17. ožujka 2020. te je, od tada do danas, dvadeset četiri sata dnevno na raspolaganju građanima za sve upite i aktivnosti. Podatke o broju zaraženih korona virusom na području Grada Iloka Stožer civilne zaštite Grada Iloka dobiva od županijskog stožera kojemu te podatke dostavlja Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. Podaci se odnose na broj zaraženih, broj izliječenih, broj umrlih te broj osoba u nadzoru. Stožer civilne zaštite Grada Iloka provodi nadzore subjekata koji su obuhvaćeni propisanim mjerama, preporukama i Odlukama, izvještava javnost, savjetodavno upoznaje sve zainteresirane s donesenim mjerama te je u stalnom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.
Dana 8. lipnja 2021. godine gradonačelnica je donijela novu Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka.
1.8. Javni bilježnik
Molba Gradonačelnice za potrebom organiziranja uredovnih dana Javnog bilježnika u Iloku odobrilo je rješenjem Ministarstvo pravosuđa i uprave. Grad Ilok osigurao je prostor i potrebnu opremu te se čeka obilazak prostora i završno odobrenje nadležnog ministarstva.

1.9. Projekt „Razvoj mreže za život u zajednici“
U partnerstvu sa ženskom Udrugom „Izvor“ iz Tenje Grad Ilok sudjeluje u navedenom projektu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i socijalnog uključivanja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija kroz pružanje adekvatne pomoći, podrške i informacija oboljelim osobama kao i njihovim obiteljima.

2. RAZVOJ GOSPODARSTVA

2.1. Na temelju Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka, za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije korona virusa, od 21. prosinca 2020. i objavljenog Javnog poziva od 25. siječnja 2021. dodijeljena je jednokratna novčana pomoć za sedam gospodarstvenika u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna.
2.2. Na temelju Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka, 22. travnja 2021. objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. godini, temeljem Uredbe de minimis. Poziv je još otvoren.
2.3. Grad Ilok objavio je 8. veljače 2021. Javni poziv za dodjelu potpore za sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka na temelju Programa koji je donijelo Gradsko vijeće. Isplaćeno je ukupno 9.468,75 kuna za tri korisnika ove mjere, a poziv je još otvoren.

2.4. Razvoj turizma
2.4.1. Na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. siječnja 2021. razriješena su bivša tijela Turističke zajednice grada Iloka i to Turistička skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor, u skladu s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te su imenovani novi članovi Turističke Skupštine i Turističkog vijeća. Direktor Turističke zajednice, Ivica Miličević, na bolovanju je više od dvije godine, a on je ujedno i jedini zaposlenik Turističke zajednice grada Iloka. Osoba imenovana za zastupanje Turističke zajednice Ilok je Željka Kovčalija, koju je direktor ovlastio uz suglasnost Turističkog vijeća.
2.4.2. Projektom IQM Destinacija Dunav i Srijem, a na inicijativu Grada Iloka, Turističke zajednice Vukovar i Turističke zajednice Nijemci, započeo je proces integralnog upravljanja kvalitetom u destinacijama. Fokus je na povezivanju poljoprivrede i turizma, razvoju novih proizvoda i kvalitetnoj ponudi u svim segmentima koje turizam uključuje. Prvi kontakti s dionicima i prve ankete provedene su u razdoblju od 28. do 30. listopada 2020., a 23. ožujka 2021. održana je prezentacija analiziranog stanja i smjernica po kojima se treba nastaviti u budućnosti kako bi se kvaliteta destinacije podigla na višu razinu.
2.4.3. Izrada Strategije razvoja turizma Grada Iloka
Na mjeri 7.1.1. Programa ruralnog razvoja – sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave ostvareno je 100 % iznosa financiranja izrade Strategije, ukupne vrijednosti od 130.000,00 kuna. Po raspisanom natječaju, potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuđačem, Adria Bonus d.o.o. Poreč, na 50.000,00 kuna. Strateški ciljevi razvoja, koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja turizma Grada Iloka, prije svega su valorizacija turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma grada Iloka i definiranje strateških projekata. Strategija je izrađena te je proveden postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Strategiju razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. godine treba do kraja rujna 2021. godine usvojiti Gradsko vijeće.

2.5. Izgradnja infrastrukturnog sustava Poslovne zone Ilok
Izgradnja infrastrukturnog sustava Poslovne zone Ilok 2 završena je u cijelosti te je raspisan trajni javni natječaj za zakup/pravo građenja nekretnina u Poslovnoj zoni. Zaključen je ugovor za jednu parcelu, a poziv će biti otvoren do popunjenja zone.

2.6. FED CCNET- Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and networks
U projektu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Grad Ilok je partner na projektu, a ostali partneri su Općina Lovas i Općina Bač.
U sklopu projekta izrađena je Strategija razvoja Centra kompetencija sinergije poljoprivrede i turizma, osnovan je Poslovni centar kompetencija – sinergija poljoprivrede i turizma d.o.o. Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta FED CCNET, čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u programskom području primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća, financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Croatia – Srbija 2014. – 2020. Održane su edukacije Upravljanje izvozom i Specijalizirani softveri na kojima je sudjelovalo trideset i dvoje polaznika – poduzetnika i nezaposlenih osoba.
Uspostavljena je prekogranična mreža i program pametne suradnje u koji se uključilo trideset i pet dionika, znanstvenih i obrazovnih institucija, razvojnih agencija, savjetodavnih službi te malih i srednjih poduzeća i tvrtki koje će kroz mrežu surađivati i razvijati svoje mogućnosti napretka u prekograničnom području i šire.
Aneks zgrade Gradske uprave obnovljen je i opremljen za Centar kompetencija, koji je svečano otvoren 30. lipnja 2021. godine. Cilj Centra kompetencija je podići kvalitetu turističke ponude i ujednačiti je s onom u okolnom području kroz povezivanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača i ugostitelja te smještajnih kapaciteta. Autohtoni i kvalitetni lokalni proizvodi trebaju biti stalna ponuda na cijelom području Grada Iloka, ali i okolnih mjesta, tj. na području cijele istočne Hrvatske. Kroz centar kompetencija, i proizvođači i ugostitelji, posjednici smještajnih jedinica, kao i nezaposlene osobe koje žele započeti svoj posao, dobit će potrebne informacije i znanja kroz edukacije i povezivanje sa znanstvenim institucijama za certificiranje svojih proizvoda i poboljšanje svojih usluga kojim se garantira kvaliteta i omogućava plasman na lokalnom turističkom tržištu. Dvogodišnji projekt FED CCNET završava 14. srpnja 2021., ali rad na ovom području nastavlja se kroz novootvoreni Centar kompetencija u Iloku.

2.7. Razvoj poljoprivrede
2.7.1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Grad Ilok raspisao je 25. ožujka 2021. Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta te je nadležno Povjerenstvo, imenovano od strane Gradskog vijeća Grada Iloka, provelo javno otvaranje ponuda 10. svibnja 2021. godine. Prijedlog Odluke za zakup poljoprivrednog zemljišta uputit će se Gradskom vijeću na usvajanje.
2.7.2. Program potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021. – 2023. objavljen je 5. svibnja 2021. godine. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini, temeljem Uredbe de minimis, još je otvoren.

3. KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA

3.1. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta
Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost odobrenog projekta iznosi 5.528.511,13 kuna, od čega je udio sredstava EU 85 %, a 15 % udio sredstava Grada Iloka. Projekt je završen s 31. ožujkom 2021.godine.
Provedenim postupcima javne nabave ugovoren je izvršitelj radova, Bodat d.o.o., za Grupu 1. predmeta nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta, te izvršitelj radova, Tehnix d.o.o., za Grupu 2. predmeta nabave: Opremanje reciklažnog dvorišta. Radovi su završeni te su ukupno iznosili za Grupu 1. 3.335.301,49 kuna, a za Grupu 2. 1.204.875,00 kuna. Za provedbu aktivnosti projekta „Izgradnje reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“ s tvrtkom Hidroplan d.o.o. ugovorena je i usluga projektantskog nadzora u iznosu od 63.500,00 kuna, usluga stručnog nadzora na izvođenju svih radova – građenja i koordinatora zaštite na radu II u iznosu od 61.250,00 kuna s tvrtkom Projektni ured Debeljak d.o.o., usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom u iznosu od 147.500,00 kuna s tvrtkom Georg d.o.o., usluga izrade promidžbenog materijala u iznosu od 41.837,50 kuna s Grafičkim obrtom „Borovo graf“ te usluga izrade web stranice reciklažnog dvorišta u iznosu od 7.125,00 kuna s obrtom za informatičke usluge Cypher. Reciklažno dvorište otvoreno je 19. ožujka 2021., a Odlukom je dano na upravljanje Kom-Iloku d.o.o. Uporabna dozvola izdana je 14. prosinca 2020. godine.
U prosincu 2020. za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“ podnesen je Zahtjev za sufinanciranje na „Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“. Sufinanciranje u iznosu do 389.770,86 kuna odobreno je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

3.2. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Projekt je odobren od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 789.487,50 kuna. Sufinanciranje Grada je oko 118.000,00 kuna.
Realizirana je dostava i isporuka petnaest zelenih spremnika zapremine 1100 l u vrijednosti od 19.570,88 kuna, od čega je FZZOEU sufinancirao nabavku istih sa 16.635,25 kuna, a Grad Ilok s 2.935,63 kuna. U svibnju 2021. godine isporučeno je četiristo pedeset spremnika od 120 l za papir i ukupno dvije tisuće pedeset spremnika od 120 l za plastiku.
Nabavu četiristo pedeset spremnika od 120 l za papir FZZOEU je sufinancirao u iznosu od 62.012,81 kuna, a 10.943,44 kune Grad Ilok. Nakon plaćanja udjela Grada u nabavi kanti za plastiku, preknjiženja vlasništva i ostalih administrativnih poslova, spremnici za odvojeno prikupljanje otpada podijelit će se građanima svih naselja Grada Iloka.

3.3. Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je sufinanciranje izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja partera Stare jezgre grada Iloka u iznosu od 200.000,00 kn. Projekt je izradio ArkkiDaM d.o.o. iz Osijeka. Ishođenje građevinske dozvole je u tijeku.

3.4. Gospodarenje otpadom projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ʻBožino brdoʼ u Iloku“
Ukupna vrijednost odobrenog projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ʻBožino brdoʼ u Iloku“ iznosi 10.095.301,41 kuna, od čega 85 % sredstava, odnosno 7.935.514,92 kuna predstavlja sufinanciranje iz Europskog Kohezijskog Fonda.
U studenome 2020. s Fondom za zaštitu okoliša potpisan je i Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ʻBožino brdoʼ u Iloku”, davanjem sredstava pomoći u maksimalnom iznosu od 933.589,99 kuna. Učešće Fonda iznosi 10 % od prihvatljivih i opravdanih troškova Projekta.
Udio sufinanciranja Grada Iloka u projektu iznosi 5 % od prihvatljivih troškova projekta, odnosno 1.400.384,99 kuna te financiranje neprihvatljivih troškova u ukupnom iznosu od 759.401,50 kuna.
U prosincu 2020. za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ʻBožino brdoʼ u Iloku“ podnesen je Zahtjev za sufinanciranje udjela Grada u projektu na „Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“. Sufinanciranje u iznosu do 700.192,50 kuna dodatno je odobreno od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Provedenim postupcima javne nabave ugovoren je izvršitelj radova Sokol d.o.o. Radovi su završeni u ukupnom ugovorenom iznosu od 7.461.302,93 kuna. U ožujku 2021. u potpunosti su završeni radovi na sanaciji i okončano je zatvaranje odlagališta 19.3.2021. te je i privedena kraju cjelokupna provedba Projekta.
Za potrebe provedbe usluge praćenja stanja okoliša – monitoring programa (ispitivanja i kontrola), za razdoblje od jedne godine, sklopljen je Ugovor s tvrtkom Ecoina d.o.o. na iznos od 87.275,00 kuna. Navedeni troškovi predstavljaju troškove Grada koji su kroz projekt bili neprihvatljivi za financiranje, no predstavljaju obvezni dio.

3.5. WiFi4EU
U 2020. odobren je projekt za uvođenje besplatnog interneta na području Iloka uz dobiveni vaučer od 15.000,00 eura. Ugovor je sklopljen s tvrtkom MICRO-LINK d.o.o. Projekt je u potpunosti realiziran tijekom 2021. godine te ga građani redovito koriste.

3.6. INER – Intelligent energy management and renewable energy sources promotion
Na programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora odobren je projekt ukupne vrijednosti 8.648.457,90 kuna, od čega se na Grad Ilok, kao glavnog partnera, odnosi 1.485.025,53 kuna. Partneri su nam LIR Evolucija, Općina Laktaši, Agencija za lokalnu demokraciju, Prijestolnica Cetinje, Udruga EU Centar. Na zgradama javne uporabe planira se postavljenje sunčanih elektrana očekivane proizvodnje električne energije od 60 kW. Projekt je započeo s provedbom 1. srpnja. 2020., a završetak je planiran do 31. prosinca 2022. godine. U 2020. uplaćena su sredstva za provedbu projekta u iznosu 150.095,94 kuna.

3.7. Projekt „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana“
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u srpnju 2020. s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost odobrenog projekta „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku“ iznosi 67.177.241,43 kuna. Bespovratna sredstva, u iznosu od 50.404.742,72 kuna, predstavljaju sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Provedenim postupcima javne nabave ugovorena je usluga stručnjaka za javnu nabavu s tvrtkom Integer savjetovanje j.d.o.o., u ukupnom iznosu od 74.875,00 kuna. Tijekom prosinca 2020. pokrenut je i postupak javne nabave za uslugu stručnjaka za provedbu projekta. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. proveden je postupak javne nabave za ugovaranje usluge stručnjaka za provedbu projekta te je ugovorena tvrtka Lumennice d.o.o. iz Zagreba. Pripremljena je dokumentacija i pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača za rekonstrukciju zidina. Pripremljena je dokumentacija i pokrenut je postupak za odabir pružatelja usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Pripremljena je dokumentacija i pokrenut je postupak za pružatelja usluge voditelja gradilišta. Pripremljena je dokumentacija za jednostavni postupak za projektantski nadzor te arheološki nadzor. Tijekom toga razdoblja predana su i odobrena dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Tijekom veljače podnesen je i odobren II. zahtjev za plaćanjem predujma.

3.8. Rekonstrukcija Društvenog doma u Šarengradu
Prijavom projekta na „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ odobreno je sufinanciranje i u travnju 2021. sklopljen je Ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u Šarengradu“ MRRFEU sufinancirat će u iznosu od 150.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost projekta je 579.156,25 kuna.
Provedeni su postupci javne nabave za radove i za uslugu nadzora. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je s tvrtkom Ekološki centar d.o.o. na 416.666,66 kuna te je sklopljena narudžbenica za uslugu nadzora s tvrtkom BIMIHOLD d.o.o. za projektiranje, građenje, nadzor i promet nekretnina u iznosu od 28.000,00 kuna. Radovi su u tijeku.

3.9. Rekonstrukcija upravne zgrade Grada Iloka – dogradnja dizala
U studenome 2020. s Ministarstvom hrvatskih branitelja potpisan je „Ugovor o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“ kojim se sufinancira projekt u iznosu od 190.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 858.156,25 kuna. U tijeku je provedba postupka javne nabave te se očekuje ugovaranje izvođača radova i nadzora, kao i samo izvođenje radova i usluge nadzora u jesen 2021. godine.

3.10. Održavanje i popravak pješačkih staza i trga u naselju Bapska
U prosincu 2020. potpisan je „Ugovor o financijskoj potpori“ sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a kojim se sufinancira projekt u iznosu od 242.529,00 kn. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 422.805,94 kune. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor za izvođenje radova s tvrtkom Kom – Ilok d.o.o. te su izvršeni radovi u ukupnom iznosu od 473.923,62 kn. Također, sklopljen je ugovor za uslugu nadzora s tvrtkom Videković d.o.o. u ukupnom iznos od 8.441,50 kn. Ukupna vrijednost provedenog projekta iznosi 482.365,13 kn
Uređen je plato na trgu u Bapskoj te je ukrašen novim cvjetnim gredicama i rasvjetom u iznosu od 72.373,59 kuna.
3.11. Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 4198 Lovas (Ž4174) – Bapska – Šarengrad (D2); Dionica kroz Šarengrad
Završena je rekonstrukcija navedene dionice, a Grad Ilok sufinancira izvođenje radova s 800.000,00 kn u dva obroka. Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije osigurala je preostali iznos do ukupne vrijednosti od 6.600.600,00 kn s PDV-om ostvarene u postupku javne nabave. U 2020. Grad Ilok je izvođenje radova sufinancirao u iznosu od 400.000,00 kn, a u 2021. sufinancirat će se preostalih 400.000,00 kn.

3.12. Sanacija klizišta na lokaciji ulice Zrinskih i Frankopana u Iloku
Projekt „Sanacija klizišta na lokaciji Ulice Zrinskih i Frankopana Iloku“, koji je izradila tvrtka Monterra d.o.o. i za koji je dobivena građevinska dozvola, prijavljen je te su odobrena sredstva za sufinanciranje istoga u iznosu od 171.240,00 kuna od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.352.018,00 kuna. Postupak javne nabave je u tijeku te se ugovaranje izvođača radova i usluge nadzora očekuje u rujnu 2021. godine.

3.13. Energetska obnova javne zgrade – Upravna zgrada i prateći prostori Grada Iloka
Projekt energetske obnove javne zgrade – Upravne zgrade i pratećih prostora Grada Iloka odobren je za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 3.845.762,00 kuna.
Postupak javne nabave je u tijeku te se ugovaranje izvođača radova i usluge nadzora očekuje u rujnu 2021. godine.

3.14. Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
„Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ odobren je za sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade do najvišeg ukupnog iznosa od 497.301,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 1.344.055,53 kune. Provedbom projekta omogućit će se bolja racionalizacija i funkcionalnost prostora dječjeg vrtića Crvenkapica te će se jaslička grupa djece, koja je trenutno smještena u „pomoćnoj zgradi“ Vrtića, premjestit u „glavnu zgradu“, u prostore gdje je trenutno smještena kuhinja. Projektom će se u potpunosti završiti rekonstrukcija dječjeg igrališta u dvorištu vrtića. Poboljšat će se funkcionalnost i sigurnost vanjskih i unutarnjih prostorija te će se djeci omogućili kvalitetniji uvjeti odrastanja i boravka u dječjem vrtiću. Projektom je obuhvaćen i trošak izrade glavnog projekta sanacije te troškovi usluge nadzora. Za potrebe izrade glavnog projekta sanacije sklopljena je narudžbenica s tvrtkom BP Consulting d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge na iznos od 24.500,00 kuna. Usluga je u potpunosti izvršena.
U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za radove te se pokretanje i objava istog očekuje tijekom srpnja/kolovoza 2021. godine.

3.15. Implementacija Platforme Otvoreni grad za Grad Ilok
Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša sklopljen je u siječnju 2021. godine. Rok provedbe projekta je osamnaest mjeseci, odnosno do 12. srpnja 2022. godine. Sufinanciranje od strane FZOEU odobreno je u iznosu od 199.500,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 249.375,00 kuna.
U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave.

4.GRADSKE INSTITUCIJE I PRORAČUNSKI KORISNICI

4.1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK
Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Renata Banožić dala je ostavku 17. siječnja 2021., nakon što je krajem 2020. ponovno bila imenovana na istu funkciju. Vršiteljicom dužnosti ravnatelja imenovana je Željka Đerić.

4.2. MUZEJ GRADA ILOKA
Nakon što je u jesen 2020. ravnateljica Maja Barić ponovno izabrana na funkciju ravnatelja, iznijela je prema vijećnicima Grada Iloka, bez poslanog adekvatnog materijala i bez dogovora s Predsjednikom Gradskog vijeća ili Gradonačelnicom, sumnje u knjigovodstvene nepravilnosti vezane za Muzej, a koje se vode u Gradskoj upravi. Gradonačelnica je od tadašnje pročelnice Tilović zatražila provjeru navoda i uklanjanje eventualnih nepravilnosti. U prijašnjim godinama uočene su nepravilnosti u vođenju blagajne, koje je i sama ravnateljica prijavila nadležnim institucijama, te je vođen sudski postupak protiv D.T., bivše zaposlenice Muzeja.
Prema mojim saznanjima, navedena je prvostupanjski i osuđena. U razdoblju od 2018. pa nadalje u više se navrata upozoravalo na potrebu vođenja blagajne prema knjigovodstvenim pravilima i propisima, a na koje se ravnateljica oglušila. Upute su u više navrata, i pisanim i usmenim putem, davale osobe iz knjigovodstva Grada Iloka. Kako bi se jednom ispravno okončala navedena problematika, koja je internim putem pokušavana biti riješena, Upravno vijeće Muzeja Grada Iloka zatražilo je reviziju. Provedbu revizije ravnateljica Muzeja odbila je zbog navodno nedostatnih sredstava u proračunu. Reviziju je proveo Grad Ilok te je utvrđeno da je napravljen niz propusta koji datiraju od 2012., pa čak i dalje, od kojih je jedan i neprovođenje redovitog godišnjeg popisa imovine. Organizacija godišnjeg popisa imovine zakonska je obveza ravnatelja ustanove. Godišnji popis financijske i nefinancijske imovine preduvjet je za računovodstvenu i knjigovodstvenu točnost financijskih izvješća. Godišnja financijska izvješća ravnateljica je također odbijala potpisati i u 2020., kao i u 2021. te ih nije dostavila u roku u FINA-u, što je ozbiljan prekršaj s mogućim financijskim kaznama.
Nakon nekoliko razgovora, na prijedlog Upravnog vijeća, ravnateljica je smijenjena 9. lipnja 2021., a za v.d. ravnateljicu postavljena je Marina Čalić Polegubić. U međuvremenu, bivša ravnateljica Barić otišla je na bolovanje, kao i Predsjednica Upravnog vijeća Andrea Rimpf, koja je odbila potpisati raskid ugovora s ravnateljicom.
VRTIĆ – ukinut je Kolektivni Ugovor sa Sindikatom predškolskog odgoja.

5. OSTALA VAŽNA DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE KOJE GRAD SUFINANCIRA

5.1. Proslava dana sv. Valentina u Iloku
U 2021. za proslavu Valentinova nabavljena je prigodna svjetlosna dekoracija „Srca“, ukupne vrijednosti 27.921,10 kuna, koja su postavljena na stabla na tržnici, i unikatna klupa s oblikom srca, koju je izradio naš Iločanin Marin Puljić, ukupne vrijednosti 1.700,00 kuna. Prilikom proslave prikupljeno je 2.776,20 kn i 20 € donacija za obitelj Gusić.

5.2. Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2021. pod sloganom „Zasadi stablo, ne budi panj!“
Grad Ilok po drugi je put sudjelovao u kampanji Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj sa sloganom „Zasadi stablo, ne budi panj!“. Tako je tom prigodom 7. ožujka 2021. zasađeno dvadeset sedam stabala, i to: u Iloku deset stabala srebrnolisne lipe, u Šarengradu sedam stabala sitnolisne lipe, u Bapskoj pet stabala (četiri stabla sitnolisne lipe i jedno stablo tulipanovca) i u Mohovu dva stabla sitnolisne lipe, jedno stablo bijelog duda i dvije kavkaske jele. Grad Ilok financirao je sadnice u iznosu od 18.221,20 kn. Od navedenih stabala, donirana su četiri stabla srebrnolisne lipe (Društvo Iločana i prijatelja Iloka iz Zagreba), jedno stablo kavkaske jele (Kristina Čobanković s 1. a razredom OŠ Julije Benešić) te jedno stablo tulipanovca (anonimni donator).

5.3. Iločki polumaraton održan je 24. travnja 2021. godine. Sudjelovalo je oko četiristo pedeset trkača, a organizirane su i dječja utrka i utrka građana. Uz brojne volontere i udruge s područja našega grada te institucija Grada, organizirane su i radionice za djecu. Polumaraton je omogućio međunarodnu promociju Iloka i obogatio sportska događanja u našem gradu. Policija je osigurala sigurnost trkača na prometnicama te je cijela organizacija bila uspješna a brojni trkači su je pohvalili.

5.4. Vinske priče – Festival traminca 21. i 22. svibnja 2021.
U svibnju je na ladanjskom imanju Principovac održan 3. međunarodni Festival traminca, na kojem je izloženo stotinjak traminaca iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Glavni organizatori su Željko Garmaz i Vinko Ručević uz potporu Grada Iloka, TZ Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora, a partner su im Iločki podrumi d.d.. Organizirana je gala večera sa šest sljedova jela uz šest različitih traminaca. Održano je i osam radionica vodećih proizvođača traminca.

5.5. Uz financijsku potporu Grada Iloka u Crkvi sv. Ivana Kapistrana u Iloku 28. svibnja 2021. nastupio je Hrvatski barokni ansambl .

5.6. Velika plastična kornjača
Dana 7. lipnja organiziran je doček plastične kornjače, nakon izložbe u Varaždinu i Vukovaru. Djeca našega vrtića i osnovnih škola u kratkim su radionicama bila upoznata s opasnostima zagađenja okoliša plastikom, pogotovo mora, rijeka i jezera, i ugroženosti životinja, pa tako i kornjača. Izložbu pod nazivom „Plastic Sea Turtle“ izradili su studenti Umjetničke akademije u Zagrebu, pod vodstvom umjetnice Manuele Pauk.

5.7.Dan žalosti Ema Groznica
Dana 21. lipnja 2021. Gradonačelnica je proglasila Danom žalosti radi prerane smrti studentice Eme Groznica koja je svojim sportskim djelovanjem, volonterskim radom i načinom života zadužila naš grad, kao i cijela njezina obitelj zajedno sa sestrama, bratom i roditeljima.

6. PROVEDBA LOKALNIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE 2021.

Dana 16. svibnja 2021. održan je prvi krug lokanih izbora.
Za Gradsko vijeće Grada Iloka kandidiralo se šest kandidacijskih lista i to:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica kandidacijske liste: MARINA BUDIMIR

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositeljica kandidacijske liste: RENATA BANOŽIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: VILIM ČULJAK

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
Nositelj kandidacijske liste: PERO ĆORIĆ

5. DOMOVINSKI POKRET – DP
Nositelj kandidacijske liste: ĐURO JURINA

6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKI SUVERENISTI
Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA MANDIĆ,

od kojih su prve četiri zastupljene u Gradskom vijeću Grada Iloka, u sastavu: pet članova Nezavisne liste grupe birača nositeljice Marine Budimir, četiri člana koalicije HDZ, HSLS, HSP, HSU, tri člana Nezavisne liste nositelja Vilima Čuljka i jedan član stranke Desno.
Također, 16. svibnja 2021. održani su i izbori za gradonačelnika Grada Iloka gdje su građani birali između četiri kandidata/kinje, a s obzirom da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova – više od 50 % glasova birača koji su glasovali, dana 30. svibnja održan je drugi krug. U drugom krugu kandidatkinje za gradonačelnicu Grada Iloka bile su: Marina Budimir, kandidatkinja Grupe birača, i Renata Banožić, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske stranke prava i Hrvatske stranke umirovljenika. Za gradonačelnicu Grada Iloka s osvojenih 1.354 glasova izabrana je Marina Budimir te time potvrdila novi mandat.

GRADONAČELNICA
Marina Budimir, dr. med.

Preuzmite dokument izvješća:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.