Odluka o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/1 8, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik” Grad Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-2 od 20. rujna 2021. godine dodjeljuju se komposteri zaprem ine 350 1 građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. I — 54.

Građani će preuzeti kompostere, koji se nalaze u reciklažnom dvorištu Kom-llok d.o.o., u vremenu od:

Ponedjeljak, srijeda i petak 07:00-15:00 sati
Utorak i četvrtak 14:00-20:00 sati
Subota 08:00-12:00 sati

 

Članak 2.

Odluka se će objaviti na službenoj internet stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke i popis za dodjelu:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.