Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

KLASA: 402-08/21/-01/117
URBROJ: 2196/02-01-20-241
Ilok, 26. studenoga 2021.

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 40001/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (”S1užbeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Članak 1.

U članku 4. Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117 URBROJ: 2196/02-01-21-1 od 09. studenoga 2021. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

”Grad Ilok će od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zatražiti popis umirovljenika s područja grada i to: ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, te iznos mirovine. Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obraduju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Ilok se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.”

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim glasniku Grada Iloka”, web stranici Grada Iloka i na oglasnim pločama.

Preuzmite dokument Odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.