Nabava roba – Opskrba električnom energijom 2022.godine

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je opskrba električnom energijom 2022.godine

CPV oznaka:   09310000

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja :

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja :

Razdoblje izvršenja  počinje potpisom ugovora , a rok za izvršenje je jedna godina dana.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.