Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

KLASA: 402-08/21-01/117
URBROJ: 2196/02-01-21-393
Ilok, 14. prosinca 2021.

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

 

Članak 1.

U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117 URBROJ: 2196/02-01-21-1 (i Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/21-01/117, URBROJ: 2196/02-01-21-241 od 26. studenoga 2021.) od 09.studenoga 2021. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Jednokratna naknada iznosi 400,00 kn po osobi.”

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim glasniku Grada Iloka”, web stranici Grada Iloka i na oglasnim pločama.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.