NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Opis predmeta nabave

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.292 k.o.Ilok.

CPV oznaka: 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi.

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja usluga:

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja usluge:

Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je do 30.06.2022.

Preuzmite dokument odluke o odabiru najpovoljnije ponude:

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.