NABAVA USLUGE: Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu

Ilustracija natječaji

Evidencijski broj nabave EJN –17/2021 – Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu Sukob interesa Sukladno članku 3. Odluke o jednostavnoj nabavi odnosno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016), a vezano za odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj je u sukobu interesa:      za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela): OPG Marina Budimir, Stjepana Radića 66,… Nastavite čitati…

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2022. GODINU

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana 29. studenoga 2021. godine donosi     ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA… Nastavite čitati…