NABAVA USLUGE: Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu

Evidencijski broj nabave

EJN –17/2021 Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu

Sukob interesa

Sukladno članku 3. Odluke o jednostavnoj nabavi odnosno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016), a vezano za odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj je u sukobu interesa:     

  • za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela):
    • OPG Marina Budimir, Stjepana Radića 66, Ilok, OIB: 54706534081
    • OPG Ivan Klasanović ,Ivana Gunduluća 35a Ilok,OIB:55863638630

Vrsta postupka  nabave

Za sklapanje ugovora o nabavi naručitelj, sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi Gradskog vijeća Grada Iloka od 14. prosinca 2017. godine i Pravilnika o  provođenju postupaka jednostavne nabave od 20. svibnja 2020. godine provodi postupak nabave objavom Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Iloka uz osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga, dostavom poziva na adresu tri gospodarska subjekta.

Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 196.000,00 kuna, bez PDV-a.

Opis predmeta nabave

Održavanje javne rasvjete za 2022. i 2023. godinu

CPV oznaka: 31500000

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja usluga:

Grad Ilok

Početak i rok izvršenja usluge:

Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je  jedna godina.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.