Odluka o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-78 Ilok, 23. prosinca 2021. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada Članak 1. Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-60 od 15. listopada 2021. godine dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l… Nastavite čitati…