Odluka o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

KLASA: 351-02/21-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-78
Ilok, 23. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o dodjeli kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-60 od 15. listopada 2021. godine dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. 1 – 16.

Građani će preuzeti kompostere, koji se nalaze u  reciklažnom dvorištu Kom-Ilok d.o.o., u vremenu od:

Ponedjeljak, srijeda i petak:

7,00   – 15,00 sati

Utorak i četvrtak:

14,00 – 20,00 sati

Subota:

08,00 -12,00 sati

Članak 2.

Odluka se će objaviti na službenoj internet stranici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.