Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022.

KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-10
Ilok, 28. prosinca 2021. godine

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022. godini KLASA: 604-01/21-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-21-9 od 16. prosinca 2021. godine, objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022.

 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
 • su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Grada Iloka,
 • sa statusom redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,
 • nisu tijekom školovanja ponavljali godinu studija, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom)
 • ne koriste od drugog subjekta odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge i treće godine dodiplomskog studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prve i druge godine diplomskog studija.

 1. Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

– deficitarna zanimanja

– prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,

– socijalno-materijalno stanje.

 1. Broj stipendija:

26 stipendija u iznosu od 7.000,00 kuna (25 stipendija Grada Iloka u iznosu od 7.000,00 kuna, 1 stipendija Općine Omišalj u iznosu od 7.000,00 kuna)

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni 15 dana  nakon okončanja postupka natječaja.

 1. Prijavi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  • prijavu (obrazac Grada Iloka STP-1) (izvornik)
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika)
  • preslika osobne iskaznice
  • uvjerenje o prebivalištu (izvornik)
  • uvjerenje/potvrdu o redovnom upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu studija (izvornik),
  • prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija (izvornik)
  • preslika svih stranica indeksa, a studenti koji imaju e-indeks vlastoručno potpisanu izjavu da nisu ponavljali niti jednu godinu studija (obrazac Grada Iloka STP-2) (izvornik)
  • vlastoručno potpisanu izjavu studenta da ne koristi od drugog subjekta odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije (obrazac Grada Iloka STP-3) (izvornik)
  • vlastoručno potpisanu izjavu studenta o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Grada Iloka STP-4) (izvornik)
  • potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01.01.-30.06. tekuće godine (izvornik) (Ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće priložiti prethodno navedenu potvrdu prilaže se potvrda za godinu koja prethodi podnošenju prijave – prioritetno za samostalne obrtnike)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom pravu ili utvrđenom statusu člana kućanstva (izvornik)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja/staratelja člana kućanstva koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba – ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj (izvornik)
  • dokaz da je student dijete zatočenog, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskog branitelja i sl.) (izvornik)
  • ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja – smrtni list (preslika)
  • ako je kandidat iz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi djece (preslika)
  • ako je kandidat iz obitelji s dva ili više studenata – potvrda o upisu na fakultet za sestru/brata
  • (suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu stipendiranja (obrazac Grada Iloka na ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)
  • druge potrebne dokaze.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: Grad Ilok – Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom «NE OTVARAJ – Za natječaj za dodjelu stipendija».

Preuzmite dokumente natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.