Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini.

KLASA:320-02/20-01/14
URBROJ: 2196/02-01-21-3
U Iloku,12.01.2021.

 Na temelju članka 10. st. 2. i članka 12. st. 2.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 11/13,4/18, 9/19,4/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  ) Gradonačelnica Grada Iloka  donosi:

IZVJEŠĆE o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini.

I. UVOD

Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grad Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 15/09). Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.

Odlukom iz prethodnog stavka propisano je:

  • Agrotehničke mjere

– minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

– sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

– suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina,

– korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

– održavanje organske tvari u tlu,

– održavanje povoljne strukture tla,

– zaštita od erozije.

  • Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

– održavanje živice i međa,

– održavanje poljskih putova,

– uređivanje i održavanje kanala,

– sprječavanje zasjenjivanja,

– sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

 Grad Ilok je javno objavio Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu kako bi upoznao vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta o istom.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Iloka uglavnom su se pridržavali svih odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, sprječavali su zakorovljenost i obrastanje raslinjem, provodili su postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja.

Korištenje mehanizacije obavljalo se primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom nije se koristila mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.

Budući da na području Grada Iloka nema opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta, zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i kanala uključio se i Grad Ilok zajedno

sa vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta.

Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga, te nisu sadili visoko raslinje neposredno uz među, a isto im je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije.

IV. ZAKLJUČAK

Ovo Izvješće dostavit će se  Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i  objaviti u „Službenom glasniku“  Grada Iloka.

Preuzmite dokumente izvješća:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.