Javni natječaj – vježbenik (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za komunalne i stambene poslove

KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 2196/02-03-22-1
Ilok, 26. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na radno mjesto

vježbenik (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za komunalne i stambene poslove.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci i dužan je položiti državni stručni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a i to:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

te sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave ili ekonomskog smjera

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

            Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.

            U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

           Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

            Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

            Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu:
 1. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati – izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Iloka).

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

            Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom Ne otvaraj – Javni natječaj za vježbenika putem pošte na adresu: Grad Ilok, Povjerenstvo za provedbu natječaja – Vježbenik, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok ili se predaju neposredno na istoj adresi, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

            Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Ilok, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Ilok s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na službenoj Internet stranici Grada Iloka (www.ilok.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Iloka bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Preuzmite dokumente natječaja:

Rang lista kandidata:

Odabir kandidata:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.