Odluka o sufinanciranju troškova vrtića

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-01/21-01/24 URBROJ: 2196/02-01-21-19 Ilok, 30. prosinca 2021. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova vrtića Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi vrtića od 01. siječnja 2022. godine na način da roditelji plaćaju 50% umanjenog dosadašnjeg iznosa cijene i to: – za prvo dijete roditelji plaćaju 50% ukupnog iznosa;… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Laptop ilustracija

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 Ilok, 04. veljače 2022. godine Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima… Nastavite čitati…