Odluka o sufinanciranju troškova vrtića

KLASA: 023-01/21-01/24
URBROJ: 2196/02-01-21-19
Ilok, 30. prosinca 2021. godine

Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluka o sufinanciranju troškova vrtića

Članak 1.

Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi vrtića od 01. siječnja 2022. godine na način da roditelji plaćaju 50% umanjenog dosadašnjeg iznosa cijene i to:

– za prvo dijete roditelji plaćaju 50% ukupnog iznosa;

– za drugo dijete 25% ukupnog iznosa;

– za treće dijete ostaje besplatno.

Novčana sredstva za navedenu namjenu su osigurana u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Iloka i na internetskoj stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.