Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2196/02-01-22-1
Ilok, 24. siječnja 2022. godine

Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu

Članak 1.

Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Šarengradu u 100% iznosu, a nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine.

Novčana sredstva za navedenu namjenu su osigurana u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Iloka i na internetskoj stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.