Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Članak 1.

Grad Ilok će za školsku godinu 2021./2022. dodijeliti jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kn učenicima srednjih škola na području grada Iloka koji zajedno sa roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području grada Iloka.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz stavka 1. ostvaruju i učenici/ce srednjih škola izvan grada Iloka, a na području Republike Hrvatske.

Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

Članak 2.

Radi ostvarivanja prava na naknadu iz točke 1. ove Odluke, roditelj/skrbnik učenika/ce podnosi:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u školskoj godini 2021./2022,
  2. Presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu roditelja/skrbnika,
  3. Presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu učenika/ce,
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika/ce s podatkom koji razred pohađa,
  5. presliku žiroračuna sa IBAN-om na koji se doznačuju sredstva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke uplatit će se putem računa roditelja.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 4.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od 22. veljače do 14. ožujka 2022. godine:

  • osobno ili poštom na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.
  • e-mailom: grad.ilok@ilok.hr

Članak 5.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Iloka.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.