Odluka o programu mjera i provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. i 3.  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.), Prijedloga Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2022. godinu (broj: 01-48/2022. od 26. siječnja 2022. godine – nadalje Program mjera) Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko – srijemske županije i članka članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,9/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

O D L U K U o Programu mjera i Provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području grada Iloka za 2022. godinu

I.

Ovom odlukom donosi se Program mjera i Provedbeni plan suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području grada Iloka za 2022. godinu.

II.

Na području grada Iloka provest će se mjera dezinfekcije, mjera sustavne i preventivne deratizacije i mjera dezinsekcije za suzbijanje komaraca i zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti u 2022. godini.

III.

Mjera dezinfekcije provodi se na javnim površinama i u objektima Grada Iloka prema potrebi i propisanim uvjetima iz Programa mjera.

IV.

Mjera deratizacije provodi se prema Programu mjera i Provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije  od javnozdravstvene važnosti na području grada Iloka u 2022., a obuhvaća naselja Ilok, Šarengrad, Bapska, Mohovo.

Rokovi provedbe deratizacije:

  • proljetna, od ožujka do svibnja
  • jesenska, od rujna do studenog.

V.

Provedba mjere iz točke IV. obuhvaća;

  1. u vlasništvu Grada:
  • stambene i poslovne zgrade i pripadajuća zemljišta,
  • javne prometne površine, zelene površine i parkove, nasipe vodotoka,
  • neuređena odlagališta otpada
  1. u vlasništvu fizičkih osoba:

       –  domaćinstva i obiteljske kuće fizička osoba s područja općine.

Provedba mjere sustavne i preventivne proljetne i jesenske deratizacije financira se sredstvima iz Proračuna Grada Iloka za 2022.

VI.

Javna poduzeća i trgovačka društva i druge pravne osobe financiraju provedbu mjere deratizacije na gospodarskim objektima, objektima komunalne infrastrukture i otvorenim vodotocima u svom vlasništvu i pod svojom upravom.

VII.

Mjeru dezinsekcije komaraca i po potrebi izradu baze podataka i monitoringa, Grada Iloka će provoditi u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

VIII.

Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.