Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je

Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

 

1) Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se prijave na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode športske udruge od interesa za opće dobro Grada Iloka.

2) Prioriteti za dodjelu sredstava su razne projektne aktivnosti kojima se unaprjeđuje kvaliteta života djece, mladeži i svih stanovnika Grada Iloka kroz provođenje sportskih i rekreacijskih aktivnosti, a koje su usmjerene na sljedeća prioritetna područja:

  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih;
  • djelovanje sportskih udruga;
  • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena sposobnost;
  • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;
  • sportsko–rekreacijske aktivnosti građana;
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.

3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 820.000,00 kn.

4) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kn.

5) Prijave se mogu financirati do 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

6)  Rok za podnošenje prijava je 04. travnja 2022. godine.

7) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Iloku zaključno s 2021. godinom te ispunjava uvjete iz Točke 2. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

8) Svaka udruga može podnijeti više prijava u sklopu ovog Javnog poziva. Ista udruga može biti partner na više projekata.

9) Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

10) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Iloka (www.ilok.hr).

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se preporučeno s povratnicom poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236 Ilok
Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu“

 

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruga građana može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva. Procedura podnošenja prigovora navedena je u Uputama za prijavitelje

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi pročelnik nadležnog odjela.

(9)  Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 099/315 3796 i to najkasnije 10 dana prije isteka natječaja.

Preuzmite dokumente javnog poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.