Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja

Na temelju članka 18. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka dana 03. ožujka 2022. godine, raspisuje

Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja sukladno Programu socijalne skrbi na području Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Program).

Sredstva za ostvarivanje prava osiguravaju se u Proračunu Grada.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pravo iz socijalne skrbi propisano Programom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja može se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi ispunjavanjem socijalnog uvjeta ili osobi (samcu ili obitelji) koja ima mjesečne prihode kako slijedi:

 1. samac             do 2.000,00 kuna,
 2. dvočlano kućanstvo             do 3.000,00 kuna,
 3. tročlano kućanstvo              do 4.000,00 kuna,
 4. četveročlano kućanstvo do 5.000,00 kuna.

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda iz prethodnog stavka za svakog daljnjeg člana kućanstva povećava za 400,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka korisnika samca ili korisnika kućanstva isplaćenih u tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i svi primici koje korisnik samac ili korisnik kućanstvo ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, iz Hrvatske ili inozemstva, ili na neki drugi način. Prihod se dokazuje i potvrdom Porezne uprave na temelju verificirane prijave poreza na dohodak ili prijave paušalnog dohotka od samostalne djelatnosti za članove kućanstva koji imaju OPG i u sustavu PDV-a su ili su u obavezi voditi poslovne knjige.

III. NAČIN PROVEDBE I IZNOS

Pod pravom na pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja u smislu ovog Programa podrazumijeva se:

 • nabava usluga i osnovnog građevinskog materijala za poboljšanje uvjeta stanovanja

Naknada se odobrava u pravilu kao jednokratna isplata na bankovni račun, a iznimno ako postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila njena svrha, Odjel može tu isplatu zamijeniti ekvivalentom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi ili uslugama.

Jednokratna naknada može se odobriti jednom tijekom kalendarske godine najviše do 10.000,00 kn.

Odluku o isplati jednokratne naknade izravno korisniku donosi Gradonačelnik.

IV. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja dužan je u roku 6 mjeseci od dostave rješenja o odobravanju pomoći dostaviti izvješće o izvršenim uslugama ili nabavljenoj robi, dokaze o plaćanju, te slike obnovljenog objekta ili nabavljene opreme koje dokazuju da su novčana sredstva namjenski utrošena.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Korisnik, koji ispunjava socijalni uvjet iz članka 7. Programa (korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb), podnosi zahtjev za pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja i prilaže mu slijedeće:

 • Zahtjev za poboljšanje uvjeta stanovanja
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva (za mlt. djecu rodni list ako nemaju osobnu iskaznicu)
 • presliku bankovnog računa
 • ponude za robu ili uslugu za koju se traži pomoć
 • izvadak iz zemljišne knjige o vlasništvu nekretnina Korisnika ili vlasnika (ukoliko je Korisnik podstanar). Ukoliko je Korisnik podstanar potrebna je suglasnost vlasnika nekretnine za ulaganja u istu
 • izjava GDPR
 • druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela

Korisnik, koji ostvaruje pravo temeljem mjesečnih primanja iz članka 18. stavka 1. Programa, podnosi zahtjev za pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja i prilaže slijedeće:

 • Zahtjev za poboljšanje uvjeta stanovanja
 • potvrdu Porezne uprave o prihodima i primicima za zadnja tri poznata mjeseca za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrdu Porezne uprave na temelju verificirane prijave poreza na dohodak ili prijave paušalnog dohotka od samostalne djelatnosti za članove kućanstva koji imaju OPG i u sustavu PDV-a su ili su u obavezi voditi poslovne knjige
 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva (za mlt. djecu rodni list ako nemaju osobnu iskaznicu)
 • presliku bankovnog računa
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 • izjava GDPR
 • izvadak iz zemljišne knjige o vlasništvu nekretnina Korisnika ili vlasnika (ukoliko je Korisnik podstanar). Ukoliko je Korisnik podstanar potrebna je suglasnost vlasnika nekretnine za ulaganja u istu
 • ponude za robu ili uslugu za koju se traži pomoć
 • druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu:

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

32236 ILOK

s naznakom „Javni poziv – za poboljšanje uvjeta stanovanja

 

INFORMACIJE telefonom: 592-950

e-mailom: grad.ilok@ilok.hr

Zahtjevi se podnose do 31. listopada tekuće godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se preuzeti s WEB stranice Grada Iloka: www.ilok.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.