Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-1 od 04. veljače 2022. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 od 04. veljače 2022. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-03-22-21 od 10. ožujka 2022. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21,8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Članak 1.

Pravo na jednokratnu naknadu za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola ostvaruju podnositelji zahtjeva:

 1. Darko Strešnjak, Koševi 1, Ilok,
 2. Biljana Vitek, A. Šenoe 15, Bapska,
 3. Marijan Papak, J.J.Strossmayera 11, Ilok,
 4. Darijan Ljubić, Zagrebačka 29, Ilok,
 5. Dubravka Kovač, M. Gupca 12, Bapska
 6. Ivan Bošnjak, A. Cesarca 58, Ilok,
 7. Josipa Novak, Kralja Tomislava 58, Ilok,
 8. Nataša Kratofil, Kralja Zvonimira 14, Ilok,
 9. Zorica Groznica, A. Cesarca 37, Ilok,
 10. Marijana Ivanković, J. Maliaka 14, Ilok,
 11. Danijela Horvatović, A. Starčevića 30, Bapska,
 12. Emanuela Cinkocki, S. Zajaca 19, Ilok,
 13. Daniela Lamoš, I.G.Kovačića 129 A, Ilok,
 14. Viktorija Kolar, A. Stepinca 56, Ilok,
 15. Darija Čobanković, Vladimira Nazora 50, Ilok,
 16. Ana Kuzman, Stjepana Radića 88, Ilok.

Članak 2.

Grad Ilok će iznos od 2.400,00 kn po učeniku uplatiti putem računa roditelja.

Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.