Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18, 19/19,4/20 i Službeni glasnik Grad Iloka 2/21 ,8/21) Gradonačelnica Grada Iloka, raspisuje

Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu grada Iloka

  1. Prodaji se izlaže:
R13. NAZIV SREDSTVA OPIS kom POCETNA CIJENA (kn)
  Spremnik lož ulja Metalni spremnici 3 600,00

Napomena: Roba se kupuje viđeno-kupljeno.

Ponuditelji ne mogu podnijeti ponudu za dio robe.

Predmet prodaje se ne može prodati ispod početne cijene koja je sa PDV-om.

  1. Sitan inventar iz točke 1. prodaju se prema načelu „viđeno-kupljeno” čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje predmeta prodaje mogu se dobiti na broj: 032/592-950, svaki radni dan od 08,00-12,00sati.

  1. Ponude zainteresirani natjecatelji mogu dostaviti na adresu: Grad Ilok, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok , uz napomenu „PONUDA ZA KUPNJU SITNOG INVENTARA”

NE OTVARAJ”.

Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati

Ponuda mora biti ispisana na obrascu koji se prilaže natječaju i sadrži sljedeće elemente.

           Ime i prezime, adresu ponuditelja, OIB, kontakt telefon

            Ponuđenu cijenu, koja ne može biti niža od početnog iznosa

  1. Rok za podnošenje ponude je do prodaje robe.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Iloka, internetskoj stranici www.ilok.hr.

  1. Povjerenstvo za prodaju sitnog inventara utvrdit će da li su pristigle ponude pravovremene. Nepravovremene ponude neće se razmatrati. Nepotpune ponude odbit će se kao nevaljane. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ponuda ponuditelja koja sadrži najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost će imati ona ponuda koja je ranije stigla u sjedište Grada Iloka.

  1. O rezultatima javnog poziva donijeti će se odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka će se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Iloka i internetskoj stranici ilok.hr.

Na temelju zapisnika o pregledu i ocijeni podnesenih ponuda povjerenstvo za prodaju sitnog inventara gradonačelnica Grada Iloka donijeti će odluku o odabiru.

Po zaključenju ugovora-izdavanju računa kupac se obvezuje preuzeti kupljeni inventar o vlastitom trošku.

Na odnose i situacije koje nisu navedene u ovom natječaju, a koje nastanu provođenjem ovog Javni poziv, primjenjivat će se važeći propisi.

  1. Grad Ilok d.o.o. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja ili da poništi Javni poziv, bez obveze da se ponuditeljima obrazlaže razloge takvih odluka.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe.

Preuzmite dokument javnog poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.