Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 ,i 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ na 7. sjednici održanoj dana 13. travnja 2022. godine raspisuje

 N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • -životopis (vlastoručno potpisan)
 • -dokaz o državljanstvu
 • -dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja.
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja):
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupa (čl. 25., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • c) Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od dana objave natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17. i 98/19) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka i sl.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Upravno vijeće će obaviti intervju sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Crvenkapica“, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, 32236 ILOK, s naznakom: „ Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj traje od 20.04.2022.-28.04.2022.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ ILOK i Osnivača, dana 20. travnja 2022.

Preuzmite dokument natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.