Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim roditeljima, jednoroditeljskim obiteljima (u daljnjem tekstu: Korisnik) sukladno Programu poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Progam).

Grad će Korisnicima Programa sufinancirati kupovinu stambenog objekta na području Grada kojom Korisnik po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Korisnicima Programa Grad će sufinancirati kupovinu prvog stambenog objekta najviše do 20.000,00 kn po zahtjevu.

Iznos financijske pomoći za kupnju stambenog objekta na području Grada Iloka osigurava se u Proračunu Grada Iloka u visini osiguranih proračunskih sredstava za tekuću godinu u kojoj se raspisuje Javni poziv.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Javnog poziva imaju sljedeće značenje:

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnik je fizička osoba koja kupi stambeni objekt (kuću, stan odnosno stambenu jedinicu) koji se nalazi na području Grada Iloka i to isključivo radi stjecanja vlasništva nad nekretninom, a kojom po prvi puta Korisnik rješava svoje stambeno pitanje.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim drugom, u suvlasničkim udjelima koji čine 100% vlasništva. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prihvatljivi korisnik mora:

 • ispunjavati uvjete utvrđene Programom,
 • imati izmirena dugovanja prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima Grada Iloka po bilo kojem osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos, voda, odvoz smeća, grobna naknada, naknada za vrtić i druge propisane obveze).

Korisnik koji je kupio stambeni objekt na području grada Iloka, odnosno kupovinom je postao vlasnikom i to od 1. siječnja 2019. godine, može ostvariti pomoć za kupnju na ime sufinanciranja kupoprodajne cijene u iznosu od 20.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora.

Financijska pomoć se neće isplaćivati za kupovinu stambenog objekta za ugovor koji je zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u pravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj do četvrtog stupnja i po tazbini do drugog stupnja).

Neprihvatljiv je korisnik koji ima blokiran bankovni račun radi ovrhe na novčanim sredstvima, te se istom ne može odobriti sufinanciranje.

Neprihvatljiv je korisnik koji je koristio za kupnju prve nekretnine subvenciju od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.

Neprihvatljiv je korisnik koji je koristio pogodnosti za kupnju nekretnine prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Uredbi o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Korisnik koji ostvaruje financiranje kupovine prve nekretnine u cijelosti iz nekog drugog izvora, ne može ostvariti prava iz Programa (nije dozvoljeno dvostruko financiranje).

III. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik Programa kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Grada Iloka, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta najkasnije 12 mjeseci po potpisu Ugovora o dodjeli financijskoj pomoći te zadržati to prebivalište 5 godina od zaključenja Ugovora. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. Korisnik Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji Gradu Iloku.

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u roku od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Gradu Iloku.

Korisnik Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti i instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći u korist Grada Iloka.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 5 godina od dana od kada je Korisnik s Gradom Ilokom zaključio Ugovor o financiranju za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.

Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju kada Korisnik vrati iznos pomoći Gradu Iloku. U tom slučaju će Grad Ilok izdati Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik u cijelosti vratio iznos.

Korisnik sufinanciranja ne smije imati blokiran bankovni račun tijekom postupka podnošenja Zahtjeva. O tome Korisnik uz Zahtjev dostavlja Izjavu. Ukoliko se dogodi ovrha novčanih sredstava nakon podnošenja Zahtjeva, Korisnik je dužan odmah obavijestiti Upravni odjel Grada nadležan za provedbu ovog Programa o istima, a pogotovo prije isplate novčanih sredstava Korisniku. Novčana sredstva ne mogu se prenijeti Korisniku ukoliko je u blokadi njegov bankovni račun.

Ukoliko se nakon potpisa Ugovora, a prije prijenosa novčanih sredstava utvrdi da je bankovni račun Korisnika u blokadi, Ugovor o sufinanciranju kupnje prve nekretnine raskinut će se.

Ukoliko Korisnik nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju postane ovršenik na nekretnini za koju je dobio sufinanciranje, dužan je o postupku ovrhe obavijestiti Grad Ilok.

IV. NAČIN PROVEDBE

Zahtjev za financijsku pomoć za kupnju stambenog objekta podnosi se na posebnom obrascu, dostupnom na službenoj web stranici Grada Iloka www.ilok.hr ili u Gradu Iloku, najkasnije do 31. listopada tekuće godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Pristigle Zahtjeve ocjenjuje Povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo svakog prvog utorka u mjesecu ocjenjuje pristigle Zahtjeve na Javni poziv za prethodni mjesec, prema redoslijedu dospijeća, te donosi Prijedlog u roku od najdulje 15 radnih dana. Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava na temelju Prijedloga povjerenstva u roku od najdulje 20 radnih dana od dana donošenja Prijedloga povjerenstva, temeljem kojeg se sa svakim Korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratne potpore u roku  od 30 radnih dana od donošenja iste.

Prijava na javni poziv mora sadržavati

 1. Zahtjev
 2. Obrazac priložene dokumentacije
 3. Preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga
 4. Vjenčani list ili izjava o izvanbračnoj zajednici/jednoroditeljska obitelj /samohrani roditelj
 5. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju stambenog objekta
 6. Potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
 7. Izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva,
 8. Izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo),
 9. Izjava Korisnika i njegovog bračnog (izvanbračnog) druga, da se radi o prvom i jedinom stambenom objektu nekretnini Korisnika i njegovog bračnog (izvanbračnog) druga te da Korisnik i njegov bračni (izvanbračni) drug nije prodao, ili na drugi način otuđio stambeni objekt iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika ),
 10. Preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta koji je predmet Zahtjeva
 11. Izjava o zadržavanju prebivališta u narednih pet godina
 12. Preslika bankovnog računa,
 13. Potvrde o nepostojanju duga prema Gradu
 14. Potvrde o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću Kom- Ilok d.o.o.
 15. Potvrde o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću Komunalije d.o.o.
 16. Potvrde o nepostojanju duga prema Dječjem vrtiću „Crvenkapica“ Ilok
 17. Izjavu o privoli Gradu Iloku za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka
 18. Izjava o srodstvu (podnositelja zahtjeva izjavljuje da nije u krvnom srodstvu sa prodavateljem nekretnine)
 19. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 20. Izjava da nije blokiran bankovni račun niti je predmet ovrhe
 21. Ostala dokumentacija po potrebi

Po zaprimanju zahtjeva i dokumentacije, obaviti će se pregled podnesenog zahtjeva i traženih dokaza.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi da Korisnik, ostvaruje pravo na financiranje sukladno odredbama Programa i Javnog poziva, predložit će Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli financiranja te sklapanje Ugovora o dodjeli financijske pomoći za kupnju stambenog objekta na području grada Iloka.

Ukoliko u postupku obrade zahtjeva Povjerenstvo ocijeni Zahtjev podnositelja neosnovanim ili neprihvatljivim, odnosno ukoliko je korisnik neprihvatljiv predložit će Gradonačelniku da svojom odlukom odbije predmetni zahtjev.

Ugovorom o dodjeli financijske pomoći za kupnju stambenog objekta između Grada i Korisnika reguliraju se međusobna prava i obveze, te sve potrebne radnje koje je Korisnik dužan izvršiti radi isplate financijskih sredstava iz Programa.

Pri potpisivanju Ugovora o dodjeli financijske pomoći za kupnju stambenog objekta, Korisnik je dužan Gradu dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu u iznosu ne manjem od iznosa navedenog Ugovora, u suprotnom se navedeni smatra nevažećim. Ukoliko se Korisnik tokom provedbe ne pridržava preuzetih obveza iz Ugovora ili na bilo koji način prekrši odredbe Programa, Grad će pokrenuti naplatu bjanko zadužnice.

Isplata dodijeljene potpore vrši se jednokratno na bankovni račun Korisnika. Korisniku čiji bankovni račun je u blokadi ne smije se izvršiti prijenos sredstava.  

Ukoliko odabrani Korisnik ne potpiše Ugovor u roku 30 dana od dana dostave istoga od strane Grada, te ukoliko ne dostavi bjanko zadužnicu, smatrat će se da je isti odustao od Zahtjeva za financijsku pomoć za kupnju stambenog objekta.

Korisnik sufinanciranja može odustati od financijske pomoći za kupnju stambenog objekta u bilo kojem trenutku te o tome mora obavijestiti Grad. Obavijest dostavlja Gradu kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku Povjerenstvu.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu:

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

32236 ILOK

s naznakom „Javni poziv – za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka“

INFORMACIJE telefonom: 592-960

e-mailom: grad.ilok@ilok.hr

Zahtjevi se podnose do 31. listopada tekuće godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se preuzeti s WEB stranice Grada Iloka: www.ilok.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka – Odsjeku za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

Preuzmite dokumente javnog poziva:

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.