Prijedlog Etičkog kodeksa – savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 143/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj __ sjednici, održanoj ______ 2022. godine, donosi

ETIČKI KODEKS  NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU ILOKU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Iloka i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Iloka, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Iloka i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Iloka, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Iloka i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 3.

Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Iloka i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Iloka odnose se i na gradonačelnika Grada Iloka (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka pozvao na sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 4.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Iloka;
 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti;
 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada Iloka;
 4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;
 5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;
 6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa;
 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;
 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;
 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;
 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;
 7. javnosti rada i dostupnosti građanima;
 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti;
 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina;
 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;
 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;
 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;
 15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično);
 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;
 17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću Grada Iloka ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka ili odluke Gradskog vijeća Grada Iloka radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Članak 12.

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Iloka. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 13.

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz redova osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Iloka.

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 14.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Iloka.

Članak 15.

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća Grada Iloka, člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka, radnog tijela Gradskog vijeća Grada Iloka, gradonačelnika, službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka ili po prijavi građana.

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena.

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 16.

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 17.

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću Grada Iloka donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 18.

Za povredu odredba Etičkog kodeksa Gradsko vijeće Grada Iloka može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.

Protiv odluke Gradskog vijeća Grada Iloka nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 19.

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća Grada Iloka ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 20.

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Iloka.

Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Grada Iloka i na mrežnoj stranici Grada Iloka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Iloka“.

Preuzmite dokumente savjetovanja s javnošću:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.