Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 9. Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada (ulična strana) stambenih jedinica na području grada Iloka za 2022. godinu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti osobe:

 1. koje su vlasnici/suvlasnici/upravitelji predmetnog objekta koji se nalazi u gradu Iloku
 2. koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad.

III. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Obnova pročelja fasada za koje se traži sufinanciranje sukladno  odredbama Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Program) izvodi se cjelovito, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, u pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima.

Prihvatljivi troškovi obnove pročelja fasada su:

 1. Radovi ugradnje toplinske izolacije (bez materijala)
 2. Radovi bojanja fasada
 3. Materijal za bojanje fasada

Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u tekućoj godini nakon datuma zadnjeg potpisa potpisnika Ugovora o sufinanciranju obnove pročelja fasade (Obnova ne smije početi prije datuma potpisa Ugovora o sufinanciranju obiju strana).

Za izvođenje radova obnova pročelja fasada postojećih zgrada mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu.

U postupku prijave podnositelj zahtjeva za sufinanciranje obnove pročelja fasade, dužan je dostaviti ponudu izvođača radova/ponudu za nabavu materijala za koje traži sufinanciranje, a u kojoj je navedena površina pročelja.

Neprihvatljivi troškovi su svi materijali ili radovi koji se odnose na:

 1. Ostale (dvorišne) strane objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 2. Zahvate obnove na krovu objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 3. Nabavu i ugradnju novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru
 4. Sanaciju kapilarne i/ili temeljne vlage na objektu za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja
 5. Konstruktivne sanacije objekta za koji se podnosi zahtjev za sufinanciranje pročelja.

Grad sufinancira obnovu pročelja fasada postojećih zgrada iz obuhvata iz ovog Programa (su)vlasnicima koji su samostalno ili preko upravitelja zgrada podnijeti Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada (u daljnjem tekstu: zahtjev) i kojima su sredstva odobrena na temelju Odluke Gradonačelnice.

Predmet ovog javnog poziva nisu zgrade:

 1. čija je izgradnja u tijeku i
 2. one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/ 19) – sve do okončanja postupka.

IV. IZNOS SUFINANCIRANJA

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka, Grad sufinancira obnovu pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka u vrijednosti do 100% opravdanih troškova ulaganja, iz sredstava osiguranih u Proračunu Grada Iloka.

Za obnovu pročelja fasada prihvatiti će se kumulativni trošak radova na uređenju pročelja fasade i to za:

 1. Stambene jedinice do 75 kn/m2, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100% opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 20.000,00 kn.
 2. Višestambene jedinice do 75 kn/m2, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100% opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 40.000,00 kn. zgrada
 3. Stambene jedinice koje su pod zaštitom Ministarstva kulture (npr. u staroj i zaštićenoj jezgri grada Iloka), uz prihvaćanje svih konzervatorskih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela, za opravdane troškove prihvatiti će kumulativni trošak radova na uređenju pročelja fasade do 200 kn/m2, odnosno financirat će iznos u vrijednosti do 100% opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 40.000 kn.

V. NAČIN PROVEDBE

Podnositelj zahtjeva obvezno prilaže sljedeće:

 1. Zahtjev
 2. Obrazac priložene dokumentacije
 3. Presliku osobne iskaznice (obostrano)
 4. Fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasada
 5. Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz)
 7. Ponudu odabranog izvoditelja i njegovu registraciju, koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti Povjerenstvo kao opravdanu ili neopravdanu
 8. Posebne uvjete zaštite za obnovu fasade nadležnoga Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske
 9. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 10. Suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik
 11. Potvrde o nepostojanju duga prema Gradu
 12. Potvrde o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću Kom- Ilok d.o.o.
 13. Potvrde o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću Komunalije d.o.o.
 14. Ugovor ili drugi dokaz o povjeravanju upravljanja nekretninom zajedničkom upravitelju (kada zahtjev podnosi zajednički upravitelj)
 15. Izjavu o privoli Gradu Iloku za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka
 16. Ostala dokumentacija po potrebi

Nakon što Povjerenstvo utvrdi da vlasnik ili svi suvlasnici ili upravitelj zgrade u svojstvu podnositelja zahtjeva (Korisnik), ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ovog Programa, predložit će Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove pročelja fasada na području grada Iloka.

Ukoliko u postupku obrade zahtjeva Povjerenstvo ocijeni ponudu odabranog izvoditelja kao nevaljanu, predložit će Gradonačelnik da svojom odlukom odbije predmetni zahtjev.

Ugovorom o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove pročelja stambenih jedinica između Grada i Korisnika (vlasnici ili upravitelji) reguliraju se međusobna prava i obveze, te sve potrebne radnje koje je Korisnik dužan izvršiti radi isplate sufinanciranja.

Pri potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, Korisnik je dužan Gradu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu ne manjem od iznosa navedenog Ugovora, u suprotnom se navedeni smatra nevažećim. Ukoliko se Korisnik tokom provedbe ne pridržava preuzetih obveza iz Ugovora ili na bilo koji način prekrši odredbe Programa, Grad će pokrenuti naplatu bjanko zadužnice i obustaviti daljnju dodjelu i isplatu bespovratne potpore prema Korisniku.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Isplata potpore dodijeljene ovim Programom vrši se u najviše dva obroka na bankovni račun Korisnika.

Zahtjev za isplatu sufinanciranja po Ugovoru, Korisnik može podnijeti najviše dva puta tijekom realizacije obnove pročelja. Ako su isplaćena sredstva korisnik je dužan ista vratiti Gradu Iloku u slučaju odustanka.

Prvim zahtjevom za isplatu sufinanciranja, Korisnik može tražiti isplata sredstava u iznosu najviše 50 % odobrenih sredstava, odnosno sredstava iz Ugovora. Dokaze o uplati sredstava Dobavljačima po računima/situacijama/ugovorima iz ovog zahtjeva dostavljaju se u Grad uz Drugi Zahtjev.

Drugi zahtjev Korisnik podnosi nakon okončanja svih radova obnove pročelja fasade. Kod podnošenja drugog Zahtjeva Korisnik je dužan dostaviti dokaze o uplati dobavljačima ili izvodačima radova za koje je tražio sredstva po prvom Zahtjevu. Dokaze o uplati sredstava Dobavljačima po računima/situacijama/ugovorima iz Drugog Zahtjeva dostavljaju se u roku 30 dana od dana prijenosa sredstava Grada na račun Korisnika.

Uz zahtjev za isplatu sufinanciranja Korisnik mora priložiti slijedeće.

 1. Račune/privremene ili okončane situacije/ugovore za nabavljeni materijal za uređenje pročelja fasada i/ili izvršene radove najmanje u visini dodijeljenih nepovratnih sredstava
 2. Dokaze o plaćanju računa/situacija/ugovora
 3. Fotografije svih pročelja građevine na kojoj je provedena obnova fasada
 4. Izvješće o realiziranim aktivnostima
 5. Zapisnik o primopredaji i konačni obračun o izvedenim radovima potpisanih od strane podnositelja zahtjeva u svojstvu naručitelja i izvođača radova nakon okončanja svih radova.

Po primitku zahtjeva za isplatu sufinanciranja, a prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava, Povjerenstvo će izvršit pregled usklađenosti stanja na terenu i dostavljenog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja i utvrditi da li su radovi obnove pročelja fasade izvedeni u skladu sa dostavljenim Izvješćem o provedenim aktivnostima i dokazima koje je Korisnik dostavio uz Zahtjev za isplatu sufinanciranja. O svim izmjenama bankovnog računa Korisnik je dužan pravovaljano pismenim putem obavijestiti  Grad Ilok.

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu sufinanciranja i/ili izvještaju i računu, Grad zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Drugi Zahtjev za isplatu sufinanciranja, korisnik je dužan podnijeti gradu podnijeti najkasnije do 30. studenog godine u kojoj se objavljuje Javni poziv.

Obnova fasade mora biti okončana najkasnije do 30. studenog tekuće godine u kojoj se raspisuje Javni poziv.

Ukoliko odabrani Korisnik ne realizira obnovu pročelja fasada za koju je potpisao Ugovor i ne podnese Zahtjev za isplatu subvencije u roku, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja obnove pročelja fasada u bilo kojem trenutku te o tome mora obavijestiti Grad.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta Korisnik sufinanciranja dostavlja Gradu kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku Povjerenstvu.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja fasada podnosi se na posebnom obrascu koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada – Odsjeku za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ili na službenoj web stranici www.ilok.hr, najkasnije do 30. rujna tekuće godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu:

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

32236 ILOK

s naznakom „Javni poziv – sufinanciranje obnove pročelja fasada na području grada Iloka“

 

INFORMACIJE telefonom: 592-960

e-mailom: grad.ilok@ilok.hr

Preuzmite dokumente javnog poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.