NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Crvenkapica, Ilok

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok (KLASA: 012-01/13-01/02, URBROJ: 2196/02-02-13-02) te odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ilok, (KLASA:601-02/22-11, URBROJ:2196/02-JT-1/22-82 od datuma 2.05.2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Crvenkapica, Ilok 16.05.2022. raspisuje:

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Crvenkapica, Ilok

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

-ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

-ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  1. Životopis – vlastoručno potpisan;
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu;
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” 133/97 i 4/98);
  5. Dokaz o radnom stažu- elektronički zapis odnosno Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
  6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25 st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od dana objave natječaja;
  7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od dana objave natječaja;
  8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na intervju.

Na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića “Crvenkapica” Ilok objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te vrijeme održavanja intervjua.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Preuzmite dokument natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.