Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi – savjetovanje s javnošću

             PRIJEDLOG

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 28. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Gradsko vijeće Grada Iloka na ____ sjednici održanoj _______. 2022. godine, donosi

                                               O D L U K U

                                                 o komunalnoj naknadi

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

 • područja zona u gradu Iloku za plaćanje komunalne naknade
 • koeficijent zone (Kz) za pojedine zone
 • koeficijent namjene (Kn) za način i rokove plaćanja komunalne naknade
 • rok plaćanja komunalne naknade
 • nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 • uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se za:

 1. stambeni prostor
 2. garažni prostor
 3. poslovni prostor
 4. građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
 5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Iloka koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Iloka, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

 1. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

                                                                        Članak 3.

Komunalna naknada plaća se na području grada Iloka (naselja: Ilok, Šarengrad, Mohovo i Bapska). 

                                                                         Članak 4.

U gradu Iloku određuje se jedinstvena zona naplate komunalne naknade s iznosom koeficijenta zone (Kz) 1,00.

III. KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn)

                                                                     Članak 5.

Koeficijenti namjene ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, određuju se kako slijedi:

 • stambeni prostor                  1,00
 • poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti 1,00
 • garažni prostor i skladišni prostor za proizvodnu djelatnost                              1,00
 • poslovni prostori koji služe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (barovi, restorani), djelatnosti putničkih agencija i turističkih operatera, trgovina na veliko i malo                                                                                                           50
 • poslovni prostori koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti: djelatnosti medicinske i stomatološke prakse (NKD 86.2), upravljačke djelatnosti; savjetovanje u svezi s upravljanjem ( NKD 70), arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza (NKD – 71), znanstveno istraživanje i razvoj (NKD 72), promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta (NKD 73)                                      2,00
 • poslovni prostori koji služe za financijsko posredovanje, osiguranje, posredovanje nekretninama, igre na sreću i sportske kladionice, poslovni prostori koji služe za obavljanje pravne djelatnosti (NKD 69)                  6,00
 • poslovni prostori koji služe za obavljanje djelatnosti: opskrba plinom, naftom, parom i klimatizacijom                                           4,00
 • poslovni prostori koji služe za ostale djelatnosti                    1,50
 • građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor,
 • hoteli, apartmanska naselja i kampovi na području grada Iloka, visina godišnje naknade iznosi 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prošle godine
 • neizgrađeno građevinsko zemljište    0,05
 • neprofitne organizacije    1,00
 1. NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD ILOK KOJE SE U POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

                                                                     Članak 6.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine koje koriste:

 1. Grad Ilok u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevinskog zemljišta bio neposredan obveznik plaćanja komunalne naknade.
 2. Javne ustanove u vlasništvu Grada Iloka i pravne osobe čija se djelatnost po zakonu financira iz Proračuna Grada Iloka
 3. Odlagališta otpada i reciklažno dvorište
 4. Humanitarne organizacije
 5. Za obavljanje sportske djelatnosti
 6. Za odmor i rekreaciju građana javnog karaktera
 7. Javne knjižnice, čitaonice, arhivi, muzeji, galerije, kazališta i društveni domovi
 8. Sakralne građevine
 9. Groblja

 

 1. UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRITI PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

                                                                     Članak 7.

Na zahtjev vlasnika nekretnine odnosno ovlaštenog korisnika nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske ili Grada Iloka, privremeno će se osloboditi od plaćanja komunalne naknade:

 1. osobe koje su korisnici pomoći za uzdržavanje kod Centra za socijalnu skrb;
 2. osobe koje su ostvarile pravo na troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Iloka;
 3. osobe koje primaju mirovinu sa zaštitnim dodatkom, dok ta prava traju.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka podnose Jedinstvenom upravnom odjelu zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade tijekom tekuće godine za koju traže oslobađenje.  

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznici su ovisno o razlogu oslobađanja, dužni dostaviti:

 1. Rješenje odnosno nalog o isplati zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb.
 2. Dokument Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka iz kojeg je razvidno da su za godinu za koju traže oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvarili pravo na troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Iloka.
 3. Rješenje ili potvrdu HZMO o ostvarivanju prava na zaštitni dodatak na mirovinu odnosno obavijest o mirovini i nacionalni dodatak.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka obveznik će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu.

                                                                    Članak 8.

Sve pravne i fizičke osobe koje grade objekt gospodarsko-poslovne namjene na području grada Iloka oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana izvršnosti uporabne dozvole odnosno od dana početka korištenja nekretnine ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole i to u postotku kako slijedi:

 • u prvoj godini 100%
 • u drugoj godini 50% i
 • u trećoj godini 25%.

                                              Članak 9.

 1. Iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade smatra se potporom male vrijednosti (De minimis potporom).
 2. Iznos koji bi obveznik iz stavaka 2. i 3. ovog članka mogao ostvariti oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade ne smije biti veći od iznosa 200.000,00 eura (u iznos od 200.000,00 eura ulaze sve potpore male vrijednosti koje je obveznik primio u godini u kojoj je podnio zahtjev za oslobađanje i u prethodne dvije fiskalne godine).
 3. Ako se u postupku donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade utvrdi da bi iznos oslobađanja bio veći od 200.000,00 eura obveznik iz stavka 1. ovog članka će biti oslobođen plaćanja komunalne naknade u razmjernom djelu (do iznosa 200.000,00 eura).
 4. Obveznik iz stavka 1. ovog članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu.
 5. Obveznik iz stavka 1. ovog članka prvom zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mora priložiti izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za potpore male vrijednosti koje je zaprimio u posljednje tri godine (godina u kojoj je podnio zahtjev za oslobađanje i prethodne dvije fiskalne godine); izjavu koju djelatnost obavlja u poslovnom prostoru, te po potrebi drugu dokumentaciju koju određuje Jedinstveni upravni odjel.
 6. Jedinstveni upravni odjel o zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade odlučuje donošenjem rješenja.
 7. Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost ili promjeni vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje vrijedi oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dužan je odmah po nastanku navedenih promjena pisanim putem obavijestiti Jedinstveni upravni odjel radi provođenja odgovarajućeg postupka.
 8. Ako obveznik iz stavka 1. ovog članka ne postupi u skladu s odredbom stavka 7. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel će provesti odgovarajući postupak i naplatiti iznos komunalne naknade za koji je obveznik ostvario oslobađanje od plaćanja.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja radi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade:

 1. zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 2. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za potpore male vrijednosti koje je zaprimio u posljednje tri godine
 3. izjavu koju djelatnost obavlja u poslovnom prostoru
 4. uporabnu dozvolu (ako je primjenjivo)
 5. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Iloku, ustanovama čiji je osnivač Grad Ilok te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Iloka, ne stariju od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva
 6. za obrt te pravnu osobu potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 7. ostalu dokumentaciju (ovisno o razlogu oslobađanja) po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela.

Iznos za koji se obveznici oslobađaju od plaćanja komunalne naknade namirit će se iz vlastitih sredstava Grada Iloka.

 1. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

                                                               Članak 10.

Komunalnu naknadu obveznik plaća kvartalno, na žiroračun Grada na temelju izvršnog rješenja, u roku od 15 dana od dana dospjelosti iznosa komunalne naknade.

Rokovi dospjelosti su kako slijedi:

 1. Za I. kvartal – 15. travnja
 2. Za II. kvartal – 15. srpnja
 3. Za III. kvartal – 15. listopada
 4. Za IV. kvartal – 15. siječnja

Komunalnu naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište i komunalnu naknadu za garaže ukoliko je ista određena posebnim rješenjem obveznik plaća u jednom obroku najkasnije do 20. srpnja tekuće godine.

Za dospjele i neisplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata.

VII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

                                                    Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/14, „Službeni glasnik“ Grada Iloka broj 7/20).

                                                                   Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i objavit će u „Službenom glasniku Grada Iloka“. 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:

URBROJ:2196-02-02-22-__ 

Ilok, ________ 2022. godine

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

 Renata Banožić, mag.oec.

 

PRIJEDLOG Odluke o komunalnoj naknadi 2022

Ilok-obrazac-savjetovanje – naknada

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.