Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu – savjetovanje s javnošću

                                                                                                                                  PRIJEDLOG

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 28. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Gradsko vijeće Grada Iloka na ____ sjednici održanoj _______. 2022. godine, donosi

 

                                            O D L U K U

                                          o komunalnom doprinosu

 

 1. OPĆA ODREDBA

                                                          Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

 • područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa
 • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone
 • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
 • uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i kod plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u Gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura iz stavka 2. ovoga članka razumijeva:

– nerazvrstane ceste,

– javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

– javna parkirališta,

– javne garaže,

– javne zelene površine,

– građevine i uređaje javne namjene,

– javnu rasvjetu,

– groblja,

– građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 3.

Pod građenjem komunalne infrastrukture podrazumijevaju se sljedeće radnje i radovi:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radovi na sanaciji toga zemljišta,
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju kada podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine nije ujedno i vlasnik zemljišta na kojem se nalazi ozakonjena građevina, tada je podnositelj zahtjeva Obveznik u suglasju sa zakonom koji se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

U slučaju kada je zemljište iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju kada postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

U slučaju kada postoji više podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, komunalni doprinos plaća se razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, veličini posebnog dijela zgrade podnositelja zahtjeva odnosno prema veličini funkcionalne jedinice koji podnositelj zahtjeva koristi, sve u suglasju zakonom koji se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

 1. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

                                                                        Članak 5.

Utvrđuje se da cijelo područje Grada Iloka  (naselja: Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad) predstavljaju jedinstvenu zonu za plaćanje komunalnog doprinosa.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

                                                                       Članak 6.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:   

 1. Za stambene građevine                                                 40,00 kn/m3
 2. Za poslovne objekte                                                  40,00 kn/m3
 3. Za otvorene bazene                                                  10,00 kn/m2
 4. Za druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi (rekonstruira) ili je izgrađena 10,00 kn/m2
 5. Za građevine gospodarsko-poslovne namjene (proizvodna, ugostiteljska, poljoprivredna, turizam)                                                                                 1,00 kn/m3.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka u roku od 7 godina od  dana izvršnosti rješenja kojim mu je obračunat komunalni doprinos prema odredbi stavka 1. ovog članka izvrši prenamjenu građevine, dužan je platiti razliku komunalnog doprinosa. 

 1. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi (rekonstruira) ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi (rekonstruira) ili je izgrađena.

Način utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa određen je propisom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odjel) donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 1. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

                                                                     Članak 9.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno uplatom u Proračun Grada Iloka na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel, u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno u slučaju obročne otplate, obveznik je dužan prvu ratu platiti u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja kojim mu se odobrava obročna otplata.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

                                                                     Članak 10.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

– podatke o Obvezniku,

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je Obveznik dužan platiti,

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Ništetno je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, osim ukoliko zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo nije propisano drukčije.

                                                                     Članak 12.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel nadležan za izdavanje rješenja može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u više obroka ovisno o visini komunalnog doprinosa u rokovima kako slijedi:

 1. Fizičke osobe
 • za komunalni doprinos u iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna u maksimalno 12 mjesečnih obroka s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.
 • za komunalni doprinos u iznosu preko 50.000,00 kuna u maksimalno 24 mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.

 Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

 1. Pravne osobe
 • za komunalni doprinos u iznosu preko 100.000,00 kuna u maksimalno 24 mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka, mora biti veća od 5.000,00 kuna.

Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.   

                                                                     Članak 13.

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz zahtjev za obročnu otplatu priloži:

 1. Jedno od sljedećih sredstava osiguranja naplate potraživanja
 2. Fizičke osobe
 • jamstvo druge osobe, uz uvjet da osoba koja svojim jamstvom osigurava naplatu duga komunalnog doprinosa mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini duga za komunalni doprinos,
 • ispravu kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava na predmetnoj nekretnini čiji je vlasnik i za koju se plaća komunalni doprinos,
 • neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj u visini cjelokupnog duga komunalnog doprinosa, koja mora ostati pravovaljana 30 dana duže od dospijeća zadnjeg obroka i koja mora biti bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na poziv.
 1. Pravne osobe
 • ispravu kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava na predmetnoj nekretnini čiji je vlasnik i za koju se plaća komunalni doprinos,
 • neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj u visini cjelokupnog duga komunalnog doprinosa, koja mora ostati pravovaljana 30 dana duže od dospijeća zadnjeg obroka i koja mora biti bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na poziv.
 1. Sljedeće dokaze (u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici):
 2. Fizičke osobe
 • potvrdu poslodavca za jamca (ukoliko je to sredstvo osiguranja) o isplaćenim primanjima u zadnja 3 mjeseca,
 • potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Iloku, ustanovama čiji je osnivač Grad Ilok te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Iloka, ne stariju od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva i
 • za obrt potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i
 1. Pravne osobe
 • potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Iloku, ustanovama čiji je osnivač Grad Ilok te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Iloka, ne stariju od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva
 • potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 1. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

                                                                   Članak 14.

Grad Ilok kao investitor ne podliježe obvezi plaćana komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

 1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
 2. vojnih građevina
 3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
 4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
 5. sportskih i dječjih igrališta
 6. ograda, zidova i potpornih zidova
 7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
 8. spomenika.

Iznos za koji se obveznici oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa namirit će se iz vlastitih sredstava Grada Iloka.

                                                                  Članak 15.

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično do 50% obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi,  te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Iloka. 

                                                       Članak 16.

 

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevinskih čestica na kojima se gradi građevina odnosno investitore, koji su ostvarili pravo na obnovu temeljem Zakona o obnovi (NN br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19), a izgradnjom građevine na drugoj lokaciji.

                                                                 Članak 17.

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevinskih čestica na kojima se gradi građevina odnosno investitore, koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem  čl. 8. Zakona o područjima od posebne državne skrbi (NN br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/1418/15, 106/18).

Pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnici građevnih čestica na kojima se gradi građevina, odnosno investitor iz stavka 1. ovog članka ostvaruju samo za volumen građevine koji je utvrđen prema uvjetima i mjerilima Zakona o obnovi.

                                 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                Članak 18.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu  („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br: 11/10, 26/10, 4/13, 11/14, 21/18).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:

URBROJ:2196-02-02-22-__ 

 

Ilok, __________ 2022. godine        

                                   

                                                                             Predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

 Renata Banožić, mag.oec.

 

PRIJEDLOG Odluke o komunalnom doprinosu

Ilok-obrazac-savjetovanje – doprinos

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.