JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 55. Iločka berba grožđa“

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji

„ 55. Iločka berba grožđa“

 

Članak 1.

Manifestacija „Iločka berba grožđa“ organizira se tradicionalno 55. put na području grada Iloka s ciljem očuvanja kulturne baštine i promicanja iločkog vinogorja i vinarstva, te promoviranja ovog područja kao vinarske destinacije prepoznatljive ne samo na području Republike Hrvatske nago i u svijetu.

U okviru Manifestacije „55. Iločka berba grožđa“ Grad Ilok 02. i 03. rujna 2022. godine na šetalištu O. Mladena Barbarića u Iloku organizira kulturno zabavni program.

Članak 2.

U svrhu iz čl. 1. Grad Ilok daje u zakup sljedeću javnu površinu:

 1. a) k.č. 172, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– s gradskim štandovima za prodaju dječjih igračaka, slatkiša, suvenira, nakita, ostalo,

– javnu površinu za prodaju balona, plodina, šećerne vate i sl. (smeđa boja u shemi)

 1. b) k.č. 172, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– javnu površinu (max. 7×25 m x 2) za zabavne aktivnosti za djecu, naprave za zabavu (napuhanci i sl.- zelena boja u shemi)

 1. c) k.č. 168, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– sa stolovima u vlasništvu Grada Iloka za prodaju ručno izrađenih autohtonih suvenira sa motivima manifestacije, Iloka i iločkog kraja, Srijema i Slavonije (plava boja u shemi)

 1. d) k.č. 168, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– sa stolovima u vlasništvu Grada Iloka za prodaju prehrambenih proizvoda OPG-ova (crvena boja u shemi)

 1. e) k.č. 85, k.o. Ilok za sljedeću namjenu:

– sa stolovima u vlasništvu Grada Iloka za prodaju i degustaciju vina (žuta boja u shemi)

U privitku se nalazi shema sa prikazom površina koje se daju u zakup.

Članak 3.

Povodom održavanja manifestacije iz čl. 1. ovog Javnog poziva određuje se početna cijena zakupa kako slijedi:

 • zakup štanda u vlasništvu Grada Iloka na lokaciji a) 100 kn po štandu dnevno,
 • zakup javne površine za prodaju robe neposredno sa javne površine na lokaciji a) 30 kn/m2 dnevno,
 • zakup javne površine za postavljanje naprava za zabavu za djecu na lokaciji b) 10 kn/m2 dnevno,
 • zakup javne površine za postavljanje vlastitog štanda/stola na lokaciji a) iznosi 50 kn kuna po jednom štandu/stolu dnevno,
 • zakup gradskih stolova za prodaju ručno izrađenih autohtonih suvenira na lokaciji c) iznosi 100 kn kuna po jednom stolu dnevno,
 • za zakup gradskih stolova za prodaju prehrambenih proizvoda OPG-ova na lokaciji d) iznosi 100 kn dnevno po stolu dnevno,
 • zakup gradskih stolova za prodaju i degustaciju vina na lokaciji e) iznosi 100 kn dnevno po stolu dnevno (do max. 2 stola po vinaru).

Članak 4.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Članak 5.

Obaveze organizatora:

– osigurati lokaciju,

– osigurati dostavu i otpremu štandova i stolova,

– osigurati glazbu,

– osigurati pristup električnoj energiji.

Obaveze zakupnika:

– ponuditi proizvod sukladno zahtjevu za zakup i dodijeljenoj lokaciji

– dekorirati štand

– po završetku izlaganja očistiti štand/stol i površinu na kojoj su isti smješteni,

– sudjelovati na oba termina iz čl. 1. ovog Javnog poziva

– pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

Članak 6.

Svi zakupnici moraju poštivati mjere komunalnih redara Grada Iloka te svojom djelatnošću ne ometati odvijanje ostalih aktivnosti tijekom manifestacije.

Zakupnicima je zabranjeno puštanje glazbe te stvaranje ostalih audio-vizualnih efekata kojima se ometa odvijanje ostalih aktivnosti manifestacije.

Članak 7.

Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.

Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

 1. Katastarsku česticu i vrstu djelatnosti za koju se traži zakup, a ako se traži zakup javne površine za postavljanje napuhanaca potrebno je navesti njihove dimenzije
 2. Ime i prezime i naziv pravne osobe, fizičke osobe ili OPG-a s adresom, OIB-om i kontaktima
 3. Ponuđenu cijenu zakupnine

Uz pisanu ponudu treba dostaviti sljedeće:

 1. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar odnosno elektronski ispis podataka iz odgovarajućeg registra/dokaz o upisu u upisnik OPG-ova
 2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
 3. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Prijave se podnose osobno ili pisanim putem na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom:

„Za javni poziv za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 55. Iločka berba grožđa“ – NE OTVARAJ

Članak 8.

Prihvatit će se ponuda zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva.

Grad Ilok zadržava pravo odbiti ponude onih ponuđača za koje se u postupku pregleda ponuda utvrdi da imaju dug prema Gradu Iloku.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz zadovoljavanje uvjeta Javnog poziva ponudi najveći iznos zakupnine za određenu lokaciju.

Grad Ilok će nakon pregleda ponuda sukladno ponuđenim iznosima zakupnine i raspoloživim mjestima po pojedinoj lokaciji i namjeni iz čl. 2. ovog Javnog poziva utvrditi rang-listu i donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelji dužni su najkasnije pri sklapanju Ugovora o zakupu javne površine Gradu Iloku dostaviti potvrdu o uplati zakupnine za oba termina manifestacije.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku iz čl. 9. ovog Javnog poziva ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda je 22. kolovoza 2022. do 10.00 sati.

Potpisivanje ugovora o zakupu javne površine biti će 26. kolovoza 2022.  do 14.00 sati, na adresi Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, ured 23.

Članak 10.

Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 363-05/22-01/1

URBROJ: 2196-02-01-22-1

U Iloku, 29. srpnja 2022. godine

                                                                              

                                                                                                              GRADONAČELNICA

            Marina Budimir, dr.med.

 

Shema sa prikazom površina koje se daju u zakup

Shema zakupnog prostora 1

Shema zakupnog prostora 1

 

Shema zakupnog prostora 2

Shema zakupnog prostora 2

2022. JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji – iloč berba grožđa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.