ODLUKA o imenovanju Etičkog povjerenstva

ODLUKA

o imenovanju Etičkog povjerenstva

 

I.    

       U etičko povjerenstvo Grada Iloka na vrijeme od četiri godine imenuju se:

1) Martina Čuljak, za predsjednika

2) Stjepan Kovač, za člana

3) Marija Tomašić, za člana

4) Anka Remenar, za zamjenika predsjednika

5) Nataša Maduna, za zamjenika člana

6) Marinela Ljubić, za zamjenika člana

 

II.        

      Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke, dužno je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Iloka i to kako slijedi:

      – obavlja nadzor nad provedbom Etičkog kodeksa,

      – prati primjenu Etičkog kodeksa i daje mišljenje vezano uz njegovu primjenu, prati primjenu međunarodnih standarda i propisa u području etičkog postupanja te predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa,

      – promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo            neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnog ugleda službenika i namještenika,

      – provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe građana, pravnih osoba te službenika i namještenika u slučaju ne postupanja povjerenika za etiku u propisanom         roku odnosno u slučaju postupanja po prigovoru na odgovor povjerenika za etiku,

      – provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku te  pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku,

      – daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,

      – podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za     prethodnu godinu te izvanredno izvješće o radu na zahtjev gradonačelnika,

 

III.     

           Kada je potrebno odlučiti o članu Etičkog povjerenstva, umjesto člana u odlučivanju sudjeluje njegov zamjenik.

 

IV.     

            Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu pruža nadležni odsjek Grada Iloka.

 

V.        

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Iloka”, na mrežnim stranicama Grada i na oglasnim pločama Grada.

 

 

GRADONAČELNICA

                                                                                                        Marina Budimir, dr.med.

 

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva – Grad Ilok

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.