ODLUKA o imenovanju povjerenika za etiku

ODLUKA

o imenovanju povjerenika  za etiku

 

I.   

       Tatjana Faletar raspoređena na radno mjesto – voditeljica odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (telefon: 032/592-957, e-mail: grad.ilok@ilok.hr) imenuje se povjerenikom za etiku Grada Iloka na vrijeme od četiri godine.

 

II.        

      Povjerenik za etiku iz točke I. ove Odluke, dužan je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Iloka i to kako slijedi:

      – prati primjenu Etičkog kodeksa u Gradu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika i namještenika prema  

        građanima i pravnim osobama,

      – zaprima pritužbe službenika i namještenika, građana i pravnih osoba na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,

      – provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe,

      – vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama,

      – podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za     prethodnu godinu te izvanredno izvješće o radu na zahtjev gradonačelnika,

 

III.     

           U slučaju duže odsutnosti iz službe odnosno rada povjerenika za etiku, gradonačelnik će imenovati zamjenika povjerenika za etiku koji preuzima ovlasti i dužnosti odsutnog povjerenika sve do njegova povratka.

 

IV.     

            Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu pruža nadležni odsjek Grada Iloka.

 

V.        

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Iloka”, na mrežnim stranicama Grada i na oglasnim pločama Grada.

 

 

GRADONAČELNICA

                                                                                                        Marina Budimir, dr.med.

 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku – Grad Ilok

Bookmark the permalink.

Comments are closed.