ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana 30. studenoga 2022. godine donosi

 

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2023. godinu, koji se nalazi u privitku ove odluke i njen je sastavni dio.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

Gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir dr.med.

 

                                                                                                                   

 

OBRAZLOŽENJE

 

ODLUKE O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

 

 1. PRAVNA OSNOVA DONOŠENJA ODLUKE

 

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Ilok („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21).

 

 1. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ODLUKE

 

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisana su tijela za upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom. Pri raspolaganju  nekretninama  u  vlasništvu  jedinica  lokalne  i  područne  samouprave  obvezatno  je postupati u skladu s odredbom člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, osim kada je posebnim  zakonom  propisan  drukčiji  način  raspolaganja  određenim  nekretninama  (primjerice poslovnim  prostorom)  –  legalizacija.

Člankom  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) samoupravi propisano je da nekretninama vrijednosti iznad 0,5% prihoda bez primitaka iz prethodne godine  raspolaže  Gradsko vijeće,  a  ispod  iznosa  0,5%  Gradonačelnik.

Prijedlog Odluke i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka pripremio je Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka.

 

 

 

 

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA

ZA 2023. GODINU

 

 

Uvod

 

Godišnji Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Plan) donosi Gradonačelnica Grada Iloka.

Plan se izrađuje sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), Strategiji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka za razdoblje od 2017.-2022. godine, odredbama Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka (Službeni glasnik Grada Iloka br. 10/22) te ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i aktima koji uređuju predmetno područje.

Planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja gradskom imovinom te izvedbene mjere u svrhu provođenja.

Izvješće o provedbi Plana za prethodnu godinu dostavljat će se do 31. ožujka tekuće godine Gradskom vijeću Grada Iloka na usvajanje.

            Planom se želi postići učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Grada) temeljeno na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti odnosno ulaganje u nekretnine koje su neophodne za ostvarivanje interesa javne uprave te gospodarskih i socijalnih interesa Grada, pažnjom dobrog gospodara.

Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Grada Iloka bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa i interesa Grada.

Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Grada i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu, javni interes i pravedno raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu Grada, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro.

Vlasništvo Grada važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Grada. Učinkovito upravljanje imovinom Grada Iloka trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih građana.

Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se dopunjavati, posebno u vidu modela planiranja koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati ukloniti razvijanjem unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada.

Ovaj je Plan iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom.

 

 

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje imovinom:

 

Brojni zakonski i pod zakonski akti uređuju područje upravljanja, raspolaganja i korištenja imovinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Grad Ilok je u poziciji imatelja vlastite imovine koja pritom ulazi i u sustav državne imovine pa je bitno pri upravljanju nekretninama uzeti u obzir i propise koji se odnose na državnu imovinu.

 

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18),
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19, 128/22)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
  87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15)
 • Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)
 • Zakon o koncesijama (NN br. 69/17, 107/20)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje opće pravno uređenje vezano uz raspolaganje nekretninama, osim za one nekretnine za koje je propisan posebni pravni režim (npr. poljoprivredno zemljište, turističko zemljište, poslovni prostori i sl.). Odredba članka 391. gore navedenog zakona pod naslovom „Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave“ propisuje osnovna načela kojima se lokalna jedinica mora rukovoditi prilikom raspolaganja nekretninama u svom vlasništvu. U navedenom članku izričito se navodi da „nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno“. Ova odredba prisilne je naravi jer u slučaju sklapanja pravnog posla bez da je prethodno bio proveden javni natječaj ili se cijena nije utvrdila sukladno procijenjenoj tržišnoj vrijednosti, propisana posljedica jest ništetnost tog pravnog posla. Od navedenog temeljnog načela raspolaganja nekretninama odnosno obvezatnog raspisivanja javnog natječaja, istina, postoje iznimke koje su propisane istim člankom, ali i drugim zakonima npr. Zakon o prostornom uređenju. Već na prvi pogled postaje potpuno jasno da je raspolaganje nekretninama pa i još šire cjelokupnom imovinom uređeno prevelikim brojem zakonskih i pod zakonskih propisa, da su često odredbe zakona nejasne i međusobno kontradiktorne, a sami postupci upravljanja i raspolaganja nekretninama nisu uređeni dodatnim pravilnicima ili naputcima kao pomoć za jednoobrazno i transparentnije postupanje.

 

Akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Iloka:

 

– Statut Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20, Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21)

– Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka (Službeni glasnik Grada Iloka br. 10/22)

– Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 10/16)

– Odluka o postupku davanja u najam stanova i/ili kuća u vlasništvu Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 1/17)

– Odluka o korištenju javnih površina (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 1/17)

– Djelomična odluka Vlade Republike Hrvatske KLASA: 940-01/97-01/09, URBROJ: 515-98-7 od 13. svibnja 1998. god. o preuzimanju nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza bivše općine Vukovar

– Strategija razvoja grada Iloka 2016.-2020. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 7/16).

Strategije razvoja turizma Grada Iloka od 2019.-2025. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 8/21).

 

Smjernice za učinkovito upravljanje/raspolaganje nekretninama u 2023. godini

–           neprestani rad na detektiranju jedinica imovine u vlasništvu Grada Iloka,

–           uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije nekretnina u vlasništvu Grada Iloka,

–           uočavanje razlika i usklađenje podataka katastra i zemljišnih knjiga s ciljem učinkovitijeg i transparentnog upravljanja i raspolaganja,

–           povezivanje evidentiranih nekretnina sa saznanjima o obuhvatu, statusu i njihovoj namjeni u odnosu na važeće dokumente prostornog uređenja,

–           vođenje računa o interesima Grada Iloka kao vlasnika nekretnina prilikom izrade prostorne dokumentacije,

–           uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti nekretnina,

–           temeljenje odluka o raspolaganju na najvećem mogućem ekonomskom učinku i održivom razvoju,

–           upotpunjavanje postojećeg registra imovine, objavljenog i javno dostupnog,

–           za sve nekretnine na kojima postoji upisano suvlasništvo, ukoliko je to moguće provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice,

–           žurno rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u svrhu realizacije investicijskih projekata,

–           stjecanje vlasništva nad nekretninama, kako novim stanovima, tako i zemljištima namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture kojih vlasnici ne mogu biti privatne osobe,

–           zabrana prodaje osobito vrijednih i povijesno važnih nekretnina,

–           redovita i proaktivna objava dokumenata upravljanja imovinom na internetskoj stranici Grada,

–           redoviti pregledi imovine radi nadgledanja i planiranja održavanja,

–           čuvanje zapisa o nekretninama.

PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA  U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

 

Grad Ilok planira u 2023. godini upravljati i raspolagati nekretninama u njegovom vlasništvu kako slijedi:

 

Grad u svom vlasništvu ima slijedeći portfelj imovine:

 • zemljišta (poljoprivredno, građevinsko)
 • poslovne prostore (za potrebe Grada i za iznajmljivanje),
 • stanove/kuće,
 • javne površine i prostore (ulice, trgove, zelene površine, prometnice, biciklističke staze, javne površine za iznajmljivanje, DTK, skloništa, dječja igrališta i parkirališta),
 • sportske objekte,
 • ustanove,
 • trgovačka društva,
 • kulturne objekte i kulturna dobra,
 • komunalnu infrastrukturu (javnu rasvjetu, mješoviti sustav odvodnje, groblja i mrtvačnice, te suvlasništvo plinske mreže)
 1. Poljoprivredno i građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Iloka

U 2023. godini Grad Ilok planira raspisati javni natječaj za prodaju zemljišta koja su u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka sukladno Elaboratima procjene uz mišljenje Povjerenstva u Vukovarko-srijemskoj županiji sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

 • Poljoprivredno zemljište u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka
Red.

broj

k.o. k.č. Kultura Površina Vlasništvo
1. Ilok 907 Oranica 375 m2 12/24
2. Ilok 8842 Oranica Križ (obraslo višegodišnjim raslinjem) 375 m2 1/1
3. Ilok 8928 Oranica Križ (obraslo višegodišnjim raslinjem) 2229 m2 1/1
4. Ilok 4756 Pašnjak Progon (obraslo višegodišnjim raslinjem) 361 m2 8/16
5. Ilok 4757 Vinograd Progon (obraslo višegodišnjim raslinjem) 1058 m2 8/16
6. Ilok 975 Oranica u mjestu 500 m2 108/144
7. Ilok 8146 Oranica Radoš brdo (obraslo višegodišnjim raslinjem) 1654 m2 108/144
8. Šarengrad 1018 Obraslo 3298 m2 1/1
9. Šarengrad 1213 Oranica Dačkovac  

    1420 m2

5/8
10. Šarengrad 1498/1 Pašnjak Dobra voda (obraslo višegodišnjim raslinjem)  

    3186 m2

41/64
11. Šarengrad 1571 Oranica Zobište 1031 m² 1/1
12. Ilok 2758 Pašnjak 991 m² 1/1
13. Ilok 8928 Oranica 2229 m² 1/1
14. Ilok 8842 Oranica 848 m² 1/1
15. Mohovo 357 Vinograd 1454 m² 2/4
16. Bapska 2136 Oranica 1622 m² 1/1
17. Bapska 2137 Oranica 1363 m² 1/1
18. Bapska 2190 Oranica 479 m² 1/1
19. Ilok 9193 Šuma 1700 m² 1/1
20. Ilok 9128 Livada 475 m² 1/1
21. Šarengrad 901 Oranica 2433 m² 1/2
22. Šarengrad 2037 Pašnjak  

1062 m²

1/2
23. Šarengrad 2036 Pašnjak  

90 m²

1/2
24. Šarengrad 2024 Pašnjak  

1266 m²

1/2
25. Šarengrad 1484 Oranica  

1988 m²

1/2
26. Ilok 7226 Šuma 1274 1/1
27. Šarengrad 1571 Oranica 1031 1/1

 

 • Građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Iloka

Grad Ilok je u 2014. godini osnovao „Poslovnu zonu Ilok 2”, a koja obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

 • č. br. 2887/1, gospodarsko dvorište i zgrada, Dr. Franje Tuđmana 128, Ilok
 • č. br. 2887/2, gospodarsko dvorište, Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/3, gospodarsko dvorište, Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/4, gospodarsko dvorište, pomoćna zgrada i gospodarska zgrada Dr. Franje Tuđmana 126, Ilok
 • č. br. 2887/5, gospodarsko dvorište, Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/6, gospodarsko dvorište,  Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/7, gospodarsko dvorište,  Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/8, gospodarsko dvorište,  Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/9, gospodarsko dvorište,  Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/10, dvorište, trafostanica, Dr. Franje Tuđmana, Ilok
 • č. br. 2887/11, gospodarsko dvorište, gospodarske zgrade, Dr. Franje Tuđmana, Ilok

U 2023. godini, Grad Ilok planira dati u zakup i pravo građenja slobodne parcele sukladno javnom natječaju za zakup/pravo građenja navedenih nekretnina, objavljenom 28. travnja 2021. godine na web stranici Grada Iloka, a sve u svrhu poticanja gospodarstva na području grada Iloka.

 1. Poslovni prostori (za potrebe Grada i za davanje u zakup ili na korištenje)

Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora produžit će se ugovori o zakupu za one zakupnike koji ispunjavaju zakonske uvjete, osim onih koji su u zakupu poslovnih prostora u skladu s ranije navedenom namjenom.

Grad Ilok kao vlasnik poslovnog prostora zgrade Kurije Brnjaković, Ilok, Trg. Sv. Ivana Kapistrana 5, k.č.br. 87 k.o. Ilok u vlasništvu, planira raspisivanje javnog natječaja za prostore koji nisu dani u zakup, a u svrhu stavljanja istih u funkciju.

III. Stanovi/kuće

U 2023. godini planirano je upravljanje nekretninama koje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

– stjecanje i raspolaganje nekretninama i ostvarivanje vlasničkih prava u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava,

– utvrđivanje vlasničko pravnog statusa nekretnina, njihov popis i procjenu te upis u javne registre i očevidnike,

– tekuće i investicijsko održavanje nekretnina te kapitalna ulaganja, financijsko praćenje prihoda i rashoda od nekretnina

– obavljanje drugih poslova u vezi upravljanja nekretninama.

 1. a) Nekretnine u zakupu

U 2023. godini za nekretnine koje su u vlasništvu Grada Iloka, temeljem Odluke upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka, planirano je raspisivanje javnog natječaja za zakup.

 1. b) Nekretnine u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka za prodaju

Grad Ilok planira u 2023. godini raspisati javni natječaj za nekretnine koje su u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka, a za koje je pozitivno mišljenje dalo Povjerenstvo Vukovarko-srijemske županije na Elaborate procjene, i to za nekretnine: 

 

Redni broj K.o. K.č. br. Kultura Površina

 

Udio Grada Iloka
1. Ilok 570 Kuća i dvor. u mjestu,

Ul. Stjepana Radića

576 m² 7/24
2. Ilok 2150 Kuća, dvorište i oranica Ribnjak 1045 m² 216/540
3. Ilok 1018 Kuća i dvor. u mjestu, I.G. Kovačića 59. 1094 m2 1/1
4. Ilok 893 Kuća i dvorište u mjestu, I.G.Kovačića 1. 777 m2 2/4
5. Ilok 802 Kuća i dvorište u mjestu 361 m2 1/1
6. Ilok 2159/2 Gospodarska zgrada i dvor. ul. Samuela Zajaca 375 m2 1/1
7. Ilok 676 Kuća i dvor.

Ul. Vladimira Nazora 69

583 m2 1/1
8. Šarengrad 3142 Kuća, dvorište Osječka 56 629 m2 1/2
9. Ilok 381 Kuća i dvorište 803 m2 1/4
10. Šarengrad 3214 Osječka dvorište 366 m2 1/1
11. Šarengrad 1018 Kuća, dvorište u ul. Stjepana Radića 1654 m2 1/1
12. Ilok 2265 Kuća, dvorište i oranica, ul. Staklenac 39 1064 m2 1/1
13. Ilok 4758 Zgrada, dvorište, pašnjak Progon (zgrada u naravi ne postoji, obraslo višegodišnjim raslinjem) 822 m2 8/16
14. Šarengrad 2774 Uređeno zemljište,

ul. Stjepana Radića

467 m2 1/1
15. Šarengrad 2764 Dvorište i kuća, ul. Stjepana Radića 522 m2 1/1
16. Šarengrad 2777 Dvorište, ul. S. Radića 365 m2 1/1
17. Šarengrad 2982 Dvorište 335 m2 11/16
18. Ilok 2265 Kuća, dvorište i oranica 1064 m2 1/1
19. Bapska 2601 Kuća, dvorište 1511 m2 1/1
20. Mohovo 257/2 Dvorište 189 m2 3/6
21. Mohovo 257/3 Dvorište 167 m2 3/6
22. Mohovo 175 Kuća, dvorište 407 m2 1/1
23. Bapska 1844 Kuća, dvorište 684 m2 1/1
24. Bapska   Kuća, dvorište 327 1/1

 

Po potrebi se mogu i druge gradske nekretnine sukladno zakonskim odredbama uvrstiti u natječaj.

Za svu ošasnu imovinu provest će se procjena tržišne vrijednosti te će putem javnog natječaja Grad Ilok prodavati iste.

 

 1. Javne površine i prostori
 2. Ulice

 

U 2023. godini Grad Ilok planira sanaciju Fruškogorske ulice, ul. Gorana Štipka, Molovinski put, ul. P. Preradovića.

U 2023. godini Grad Ilok planira postavljanje pločnika u:

 

Ilok, ulica Stjepana Radića – od kč.broja 2 do Trga Josipa Vuletića
Mohovo

 

 1. Dječja igrališta

 

U 2023. godini Grad Ilok planira, prema izrađenim geodetskim podlogama te projektima za tri igrališta, u suradnji s Kom-Ilok d.o.o., a sukladno Odluci o uklanjanju nedostataka na dječjim igralištima, nastaviti poduzimanje svih potrebnih radnji radi uklanjanja nedostataka na dječjim igralištima, a u svrhu sigurnosti djece.

 

 1. Javne površine

 

Grad Ilok će  i dalje u 2023. godini sklapati ugovore za zakup javne površine, a temeljem zamolbi pravnih i fizičkih osoba.

 

 

 1. Sportski objekti

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) Grad Ilok upravlja sportskim igralištima.

Sukladno tome, na temelju članka 77. Zakona o sportu, a u svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovog dugoročnog razvoja, planiranja, izgradnji i održavanju, Grad Ilok je unio u Registar i Evidenciju ISS-a sva sportska igrališta kojima upravlja.

U 2023. planirano je raspisivanje natječaja za zakup te sklapanje Ugovora o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina i provođenju javnih potreba u sportu Grada Iloka temeljem Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka.

 

 1. Kulturni objekti i kulturna dobra

 

U 2023. godini Grad Ilok planira rekonstrukciju zgrade Muzejskog depoa na k.č.br. 80 k.o. Ilok.

U 2023. godini Grad Ilok planira nastavak i dovršetak radova na rekonstrukciji na k.č.br. 2939 k.o. Šarengrad, Društveni dom koji su započeli 2021. godine.

U 2023. godini Grad Ilok planira nastavak provedbe projekta „Rekonstrukcija zidina, zgrade žitnice, podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku budući da je provedba započela 2021. godine.

    

 

VII. Komunalna infrastruktura u vlasništvu Grada Iloka

Groblja i mrtvačnica

U 2023. godini planirano je puštanje u uporabu mrtvačnice u Mohovu na k.č.br. 59 k.o. Mohovo temeljem Odluke o upravljanju budući da su u tijeku radovi priključenja zgrade na električnu mrežu te opremanje zgrade.

 

VIII. Akti

 

Grad Ilok će u 2023. godini uskladiti, izmijeniti i dopuniti svoje akte sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Iloka.

 

 1. Zaključno

 

Grad svojom imovinom, prije svega, postupa kao dobar gospodar, što podrazumijeva izradu i kontinuirano ažuriranje sveobuhvatnog popisa cjelokupne imovine, kao i utvrđenje stanja u kojem se ta imovina nalazi te njezinu tržišnu vrijednost, te kontinuirano provoditi promjene u zemljišnim knjigama i drugim javnim očevidnicima.

 

                                                                                                                                                        GRADONAČELNICA

Marina Budimir, dr.med.

2023. -PLAN RASPOLAGANJA IMOVINOM ZA 2023.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.