Odluka o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka

Odluka

 o davanju na privremeno ili povremenom korištenju

prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način davanja privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu Grada).

Članak 2.

Prostori iz članka 1. ove Odluke su:

– prostori javne namjene (društveni domovi, prostori predviđeni za rad mjesne samouprave, kurija Brnjaković, prostori Poslovnog centra kompetencija i sl.) u vlasništvu Grada,

– prostor gradske vijećnice.

Prostor gradske vijećnice iz stavka 1. ovog članka može se dati samo na privremeno korištenje.

Prostorima iz stavka 1. ovog članka neposredno upravlja gradonačelnik Grada Iloka (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Članak 3.

Privremeno korištenje u smislu ove Odluke smatra se jednokratno korištenje prostora za redovne aktivnosti udruga građana, političkih stranaka, skupova građana, održavanje sastanaka, predavanja, tribina, sajmova, izložbi, kulturno-zabavnih i sportskih priredbi, manifestacija, prezentacija, karmina, svadbenih svečanosti, proslave krštenja, svete potvrde, zabava i obljetnica i drugih djelatnosti.

Povremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje prostora u određene sate tijekom određenog dana u tjednu ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno razdoblje. Povremeno korištenje ne može biti duže od 4 sata tjedno i ne može trajati kraće od jednog mjeseca niti duže od dvanaest mjeseci.

 

 II. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 4.

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno korištenje pravnoj osobi, dok se fizičkim osobama poslovni prostor daje na privremeno korištenje (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka u pismenom obliku najkasnije 5 radnih dana prije održavanja aktivnosti.

Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka iznimno se može podnijeti i 3 dana prije planiranog termina korištenja ukoliko podnositelj zahtjeva iz opravdanih okolnosti isti nije mogao podnijeti ranije.

Poslovni prostori izdaju se po nastanku potrebe, prema redu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži:

– podatke o podnositelju zahtjeva (naziv, adresa i OIB podnositelja);

– podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje;

– vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja;

– vrstu aktivnosti odnosno namjenu za koju se želi koristiti prostor.

Članak 5.

Privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora neće se odobriti Korisniku koji:

  • ima nepodmirene obveze prema Gradu po bilo kojem osnovu,
  • ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora
  • ukoliko je prostor u traženom terminu potreban Gradu za obavljanje redovne djelatnosti ili održavanja određenih aktivnosti od interesa za Grad.

Članak 6.

Na temelju podnesenog pisanog zahtjeva, Grad i Korisnik sklapaju Ugovor o privremenom ili povremenom  korištenju poslovnog prostora.

Ugovor u ime Grada sklapa gradonačelnik.

Članak 7.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju prostora obvezno sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– podatke o prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

– podatke o namjeni korištenja prostora,

– vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja prostora,

– iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora ili osnovu na temelju koje se prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade,

– prava i obveze Korisnika u svezi korištenja prostora.

 

III. RASKID UGOVORA

Članak 8.

Gradonačelnik može jednostrano raskinuti ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora, ako se:

  • prostor koristi protivno odredbama ugovora,
  • načinom korištenja oštećuje prostor,
  • naknadu za korištenje Korisnik ne plaća uredno,
  • ako je prostor potreban vlasniku radi aktivnosti bitnih za rad Grada ili mjesnih odbora.
  •  

Grad u pisanom obliku dostavlja korisniku obavijest o raskidu bez otkaznog roka.

Korisnik može raskinuti ugovor pisanim putem, a otkazni rok je 3 dana od zaprimanja zahtjeva za raskid u Grad.

Po isteku ili po raskidu ugovora, Korisnik se obvezuje vratiti Gradu prostor koja je predmet ugovora u stanju u kakvom ju je primio na korištenje, uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo redovnom uporabom iste.

 

IV. VISINA NAKNADE ZA PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 9.

Prostori u objektima u vlasništvu Grada Iloka daju se na privremeno i povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik može na temelju pisanog zahtjeva i mišljenja nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela odobriti oslobođenje od plaćanja naknade za privremeno i povremeno korištenje prostora za aktivnosti za koje utvrdi da su od javnog interesa.

Članak 10.

Visina naknade bez PDV-a u koju je uključen paušalni dio režijskih troškova za privremeno ili povremeno korištenje prostora utvrđuje se kako slijedi:

– naknada za privremeno korištenje prostora javne namjene po satu iznosi 75,53 kn odnosno 10,00 eura (tečaj konverzije: 7,53450 eur)

– naknada za povremeno korištenje prostora javne namjene po satu iznosi 15,00 kn odnosno 2,0 eura (tečaj konverzije: 7,53450 eur)  

– naknada za privremeno korištenje prostora gradske vijećnice po satu iznosi 150,70 kn odnosno 20,00 eura (tečaj konverzije: 7,53450 eur).

Članak 11.

Stručne poslove za potrebe sklapanja Ugovora o privremenom ili povremenom korištenju prostora u vlasništvu Grada Iloka obavlja Jedinstveni upravni odjel.

 

V. PRIMOPREDAJA POSLOVNIH PROSTORA

Članak 12.

Nakon potpisivanja Ugovora o povremenom ili privremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Grada, kojim se utvrđuje visina naknade za korištenje, Korisnik je dužan podmiriti utvrđeni iznos naknade sukladno odredbama ugovora.

Temeljem potpisanog Ugovora vrši se primopredaja prostorija i opreme poslovnog prostora.

Naknada za korištenje prostorija uplaćuje se u korist žiroračuna Grada.

Kada se u poslovnim prostorima Grada koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih medija (u slučaju svadbi, proslava, koncerata), Korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu, te potvrdu o uplati iste dostaviti Gradu prije održavanja proslave i primopredaje.

Ukoliko Korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, u potpunosti snosi odgovornost za nepridržavanje obveza iz Zakona o autorskom pravu.

Članak 13.

Prilikom preuzimanja poslovnih prostora iz članka 2. ove Odluke sastavlja se zapisnik o preuzimanju, a Korisnik će se s ovlaštenom osobom Grada obaviti pregled prostora i stvari.

Svojim potpisom zapisnika o preuzimanju Korisnik potvrđuje da je prostorije poslovnog prostora u vlasništvu Grada preuzeo s opremom i inventarom u ispravnom stanju i određenom broju, te uredan i čist.

U poslovni prostor, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovoga članka, gradonačelnik može Korisniku odobriti privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz namjenu za privremeno korištenje poslovnog prostora.

Članak 14.

Korisnik je nakon preuzimanja prostora i stvari dužan voditi računa o preuzetim obvezama, a za sve eventualne štete i manjkavosti snosi punu odgovornost i plaća utvrđenu štetu uvećanu za 20% tržišne vrijednosti oštećene ili izgubljene stvari, odnosno inventara.

Članak 15.

Nakon korištenja korisnik vraća prostorije i opremu putem zapisnika o primopredaji ovlaštenoj osobi koja svojim potpisom potvrđuje da je Korisnik vratio poslovni prostor u stanju u kakvom je preuzeo.

Evidenciju o rasporedu korištenja poslovnog prostora, zaprimanju zahtjeva za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora vodi Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka, a evidenciju o stanju opreme i inventara vodi ovlaštena osoba Grada.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Iloka“.

  

                                                                                                 GRADONAČELNICA

                                                                                                 Marina Budimir, dr. med.

 

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.