Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

ODLUKA

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova

Stožera civilne zaštite Grada Iloka

 

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka 6/21, 8/21, 10/21, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-31 od  30. studenoga 2021. godine) u podstavku 6. zamjenjuje se član Stožera civilne zaštite Grada Iloka Josip Rogić, koji je bio imenovan ispred Športsko ribolovne udruge „Šaran“ Ilok, dok se Vjekoslav Prskalo imenuje članom te se riječi: „Rogić Josip, A. Stepinca, Ilok“ zamjenjuju riječima: „Vjekoslav Prskalo, M. Gupca 56, Ilok“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

    Gradonačelnica

Marina Budimir dr.med.

 

Četvrta izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera CZ Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.