Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA

o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

PROČIŠĆENI TEKST

 

Članak 1.

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera.

Članak 2.

mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 3.

Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 4.

Za članove Stožera civilne zaštite Iloka imenuju se:

Ivan Klasanović, zamjenik načelnika stožera CZ Grada Iloka

Tarle Mario, Ravnateljstvo CZ, Područni ured Osijek, služba CZ Vukovar

Ivica Bošnjak, JVP Ilok

Ljiljana Nenadović, Kom Ilok d.o.o.

Mučaji Mirko, M. Gupca 121, Ilok

Vjekoslav Prskalo, M. Gupca 56, Ilok

Adamčić Vlatko, Križnog puta 25, Bapska

Mario Karamatić, PGP Ilok

Želimir Dobošević, Dom zdravlja Vukovar-Ilok

Đurđica Tilović, Grad Ilok

Joško Radanović, Komunalije d.o.o,

Josip Lončar, GDCK Ilok

Vidaković Tomislav, Srijemska, Ilok

Tanocki Zvonimir, HGSS, Grobljanska1, Vinkovci

Članak 5.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica  izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 6.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 7.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju

Načelnik Stožera ovlasti.

Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se putem Javne vatrogasne postrojbe Grada Iloka na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 8.

Sredstva za rad Stožera civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Grada Iloka.

Grad Ilok osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite.

Administrativno-tehničke poslove za rad Stožera civilne zaštite obavlja nadležno upravno

tijelo Grada Iloka u čijem djelokrugu su poslovi civilne zaštite.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2017).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

    Gradonačelnica

Marina Budimir dr. med.

 

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera CZ Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

Bookmark the permalink.

Comments are closed.