13. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

13. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

22. prosinca (četvrtak) 2022. god. u 9:00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Zapisnik sa 12. sjednice GV

 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka 2022.

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usklađivanju koeficijenata za radno mjesto spremačice/domaćice u Muzeju grada Iloka

Izvjestitelj: ravnatelj Muzeja grada Iloka

Predlagatelj: Renata Banožić, vijećnica

Prijedlog Renate Banožić za koeficijent spremačice u Muzeju grada Iloka 15.12.2022.

 1. Plana o (1.) izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Rebalans2022Prihodi

Rebalans2022Rashodi

Rebalans2022Raspoloživa sredstva

Za 2. točku Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2022. i Obrazloženje – 13. GV

 1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu i projekciju proračuna za 2024. i 2025. godinu

a) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u javnoj upravi i administraciji za 2023. godinu

3.a-Prijedlog-za-donosenje-Programa-javnih-potreba-u-javnoj-upravi-i-administraciji-za-2023..pdf

b) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu

3.b) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu

c) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za uređenje naselja i stanovanja za 2023. godinu

3.c) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za uređenje naselja i stanovanja za 2023. godinu

d) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za razvoj gospodarstva u 2023. godinu

3.d) Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za razvoj gospodarstva u 2023. godinu

Prijedlog-plana-Proracuna-Grada-Iloka-za-2023.-g.-i-projekcija-za-2024.-i-2025.-g.-12.2022

Obrazlozenje-Prijedloga-financijskog-plana-za-2023.-godinu 12.2022

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

4. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

5.Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur. 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

6.Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

7. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

8.

 1. Prijedlog za donošenje Plana utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2023. godini Izvjestitelj: Silvija Dološić, spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

9.

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

10.Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

11. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

Izvjestitelj: : Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

12.Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

13.Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi na području Grada

Izvjestitelj: Martina Čuljak, struč.spec.admin.publ. 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

14.Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi na području Grada

 1. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2022. godini

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl. iur

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

15.Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2022. godini

 1. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

16.Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022./2023. godini

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

17.Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022.-2023. godini

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

18.Prijedl Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 2023. godine

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli potpora gospodarstvu

Izvjestitelj: član Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvu

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu potpora gospodarstvu

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

20. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu

Izvjestitelj: Silvija Dološić, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

21.Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu

 1. Razno

 

 

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                 Renata Banožić, mag.oec.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.