14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

 1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

 1. prosinca (srijeda) 2022. god. u 09:00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,

Trg Nikole Iločkog 13

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda

Poziv 14. sjednica Gv

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Plana o 1. izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Plana o I. izmjenama i dopunama Plana Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnog projekta

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnog projekta

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju

 1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu i projekciju proračuna za 2024. i 2025. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

53 FP2023 Sažetak

54 FP2023 Opći dio prihodi

55 FP2023 Opći dio rashodi

56 FP2023 prema funkcijskoj

57 FP2023 Račun financiranja

58 FP2023 POSEBNI DIO

59 FP2023 Prihodi po pozicijama

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u javnoj upravi i administraciji za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u javnoj upravi i administraciji za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za odgoj i obrazovanje za 2023.

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za uređenje naselja i stanovanja za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za uređenje naselja i stanovanja u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za razvoj gospodarstva u 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba za razvoj gospodarstva u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur. 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur.  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur.  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

 

 1. Prijedlog za donošenje Plana utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2023. godini Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijaloj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Izvjestitelj: Silvija Dološić Groznica, univ. spec. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2023. godinu

Izvjestitelj: mr.sc. Ivana Arambašić, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022./2023. godini

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022 2023. godini

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Faletar, dipl. iur.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

PRIJED~1

 

 1. Razno

 

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća

                                                                                                 Renata Banožić, mag.oec.

 

                                                                                                 _____________________

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.