Odluka o dodjeli potpora malih vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/22-01/3 URBROJ: 2196-02-01-22-2 od 12.travnja 2022. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od 16.08.2022.godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni vjesnik“ Grada Iloka  br. 2/21, 8/21.) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka

 

Članak 1.

Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022. godinu potpore se dodjeljuju prema slijedećem rasporedu:

 

RBR. IME I PREZIME ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA MJERA IZNOS POTPORE (kn)
1 Marijan Solaković Kralja Tomislava 3, Bapska Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) 262,50
2 Marijan Solaković Kralja Tomislava 3, Bapska Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme 15.000,00
3 Slađana Župan Zrinskih 10, Šarengrad Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla 1.687,50
4 Slađana Župan Zrinskih 10, Šarengrad Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme 9.500,00
      UKUPNO: 26.450,00

 

Članak 2.

 

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su sve prijave potpune te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022.godinu, predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.

 

 

Članak 3.

 

Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2022.godinu.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.

 

 

Gradonačelnica

Marina Budimir, dr.med.

Odluka o dodjeli potpora malih vrijednosti u poljoprivredi

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.