Javni poziv za prijam u radni odnos u Grad Ilok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Grad Ilok, faza III“ – radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0072, te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ br: 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos u Grad Ilok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Grad Ilok, faza III“ – radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama

 

 1. Broj traženih radnica: 30
 2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme: 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Iloka
 5. Javni poziv vrijedi: od 03.01.2023. do 11.01.2023. godine
 6. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u domovima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

 1. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • nezaposlena žena prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobu bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završenom osnovnom školom, nezavršenom srednjom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)
 1. Uz ispunjene uvjete prednost ostvaruju, uz dostavu dokaza: žene od 50 godina i više; žene s invaliditetom; žrtve trgovanja ljudima; žrtve obiteljskog nasilja; azilantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,

odgojnih zavoda i sl.; liječene ovisnice; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci; pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice

Kandidatkinje su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajući dokaz:

 • žene od 50 godina i više – preslika osobne iskaznice
 • žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žene žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb
 • žene žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb
 • azilantice – odluka MUP-a o odobrenju azila
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

 

 1. Kandidatkinje su u prijavi dužne dostaviti:
 • Obrazac prijave za posao (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: ilok.hr)
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice (azilantice prilažu odluku MUP-a o odobrenju azila)
 • presliku dokaza o školovanju (ako je primjenjivo)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih
 • izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: ilok.hr.)

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt broj: 032/592-950 isključivo od 8,00 do 13,00 sati.

 

Kandidatkinje koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u ZATVORENOJ OMOTNICI putem pošte – preporučeno, ili osobno, najkasnije do 11. siječnja 2023. godine na adresu:

Grad Ilok , Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom: Za Javni poziv ZAŽELI – Grad Ilok, faza III – program zapošljavanja ženaNE OTVARAJ

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

 

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na web stranici Grada Iloka.

 

                                                                                                     GRADONAČELNICA

                                                                                                         Marina Budimir, dr.med.

 

Javni poziv ZAŽELI – faza III

OBRAZAC_PRIJAVE_ZA_POSAO

Izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-natjecaja

Odluka žene ZAŽELI – faza III

Bookmark the permalink.

Comments are closed.