Odluku o odabiru najpovoljnije ponude – Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.

 Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

 

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti

Evidencijski broj nabave: JN 45/2022

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluga : Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti odabrana je ponuda tvrtke Intonacija j.d.o.o., Ujevićeva 12, 10000 Zagreb. Iznos ponude je 99.000,00 kuna bez PDV-a. Gospodarski subjekt nije u sustavu pdv-a. 

 

Obrazloženje:

Sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Grad Ilok proveo je postupak jednostavne nabave usluga: Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti.

 

Zaprimljeno je četiri(4) ponude za predmetnu nabavu i to:

 

Ponuditelj Adresa ponuditelja Datum zaprimanja Vrijeme zaprimanja
Consultare d.o.o.   Zagrebačka 159  10340 Vrbovac 12.12.12.2022.   12,00  
Eko Menađment d.o.o. A.      Akšamovića 7,32100 Vinkovci 15.15.12.2022. 12,00
Intonacija j.d.o.o.  Ujevićeva 12, 10000 Zagreb 16.12.2022. 11,30
Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine- Defensor  Zagrebačka 71, Varaždin 16.12.2022. 11,40

Ponuda tvrtke: Intonacija j.d.o.o., Ujevićeva 12, 10000 Zagreb. je najpovoljnija valjana ponuda s najnižom cijenom.

 

Prilog odluci o odabiru čini Zapisnik o pregledi i ocjeni ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova odluka je konačna te se protiv nje ne može uložiti žalba.

                                              Gradonačelnica:

                                                          Marina Budimir dr. med.spec.

Odluka-

Bookmark the permalink.

Comments are closed.