Akti 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka:

14. GV Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka za 2023. godinu

14. GV Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

14. GV Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022.-2023. godini

14. GV Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezav vijećnika za 2023. godinu

14. GV -Odluka o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnog projekta

14. GV Program javnih potreba u javnoj upravi i administraciji za 2023. godinu

14.-GV-Program-javnih-potreba-u-kulturi-i-religiji-za-2023.-godinu 14. GV Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu

14. GV Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

14. GV Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu

14. GV Program javnih potreba za razvoj gospodarstva za 2023. godinu

14.GV Program javnih potreba za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu

Plan-utroska-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-obiteljskih-kuca-ili-stanova-u-drz-vlasnistvu-na-potpom-2023podrucju-za-Grad-Ilok-u-2022

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (3)

program održavanja 2023

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini (1)

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa prodaje POLJOP. ZEMLJISTA (1)

Programa-utroska-sredstava-naknade-za-zadrzavanje-nezakonito-izgradenih-zgrada-u-prostoru-za-2023)

1. stranica PLAN PRORAČUNA GRADA ILOKA ZA 2023. GODINU

1.Sažetak

2.Opći dio prihodi poslovanja

3.Opći dio rashodi poslovanja

4.Opći dio prema funkcijskoj klasfikaciji

5.Opći dio račun financiranja

6.Posebni dio

7.Prihodi i primici po pozicijma

Zadnja stranica Proračuna Grada za 2023. godinu

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.